Implemetacija i Sertifikacija Standarda

Implementacija i Sertifikacija ISO/IEC 27701:2019 Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS)

ISO 27701:2019  IEC

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS) ISO  27701:2019 ima cilj da organizaciji olakšava kontrolu i upravljanje ličnim podacima i internetskim identitetom ljudi,  omogućavajući im da dozvole, negiraju ili povuku pristanak trećim stranama ukoliko su im svoje podatke ostavili klijneti.

Implementacija ISO  27701:2019 IEC vodi brigu o uskladjenosti sa domicijalnim zakonskim regulativama o zaštiti podataka i GDPR direktivi…

Sertifikacija ISO 27701:2019 IEC predstavlja jedan od dokaza usklađenosti sa GDPR i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizacije sertifikovane na osnovu ISO / IEC 27701 lakše će dokazati usaglašenosti s GDPR-om, čime će posredno pridoneti budućnosti u kojoj je privatnost prepoznata kao ljudsko pravo u digitalnom carstvu.

 ISO/IEC 27701:2019

 Implementacija ISO 9001:2015 Sistem zaštite životne sredine (EMS)

ISO 9001:2015 Sistem zaštite životne sredine (EMS)

ISO 9001 : 2015

U poredjenju sa predhodnim verzijama u ISO9001:2015 promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije. Uz to izraz „proizvod“ zamenjen je s „roba i usluge“ kako bi se smanjila postojeća pristranost prema kompanijama koje se bave fizičkim proizvodima, te će u buduće ova norma biti primenjiva za organizacije svih vrsta…

Sertifikacija i Implementacija ISO 9001:2015

Uspešno sertifikujte Vaše procese
Organizacija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju standarda.

ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001 : 2015

Za većinu kompanija prihvaćanje novih kriterijuma neće predstavljati značajan problem. Većina promena su implicitno bile prisutne u dosadašnjoj verziji dokumenta, a sad su samo formalizovane. Od organizacija se očekuje da sistematski uzmu u obzir spoljne faktore i kontekst organizacije kod procene uticaja na životnu okolinu i upravljanje otpadom. Naglašava se odgovornost uprave kod primene sistema, kao i obveza određivanja merljivih parametara za strateško planiranje poslovanja u odnosu na uticaj na okolinu i upravljanje otpadom…

Implementacija ISO 14001:2015

ISO 37001 2016 Sistem upravljanja protiv mita i korupcije (ABMS)

ISO 37001 : 2016

Možemo vam pomoći na vašem putu do ABMS sertifikacije prema standardu ISO 37001:2016. Naši globalni stručnjaci iz oblasti sertifikacije i obuke mogu pomoći vašoj kompaniji da uspostavi etičke vrline i da društvena usklađenost postane deo vaše poslovne strategije i održivosti.

Sertifikacija ISO 37001 2016

 

ISO 18001 BS OHSAS Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu

ISO 18001OHSAS

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je industrijski standard koji definiše zahteve za Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Razumne politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu od ključnog su značaja za zaposlene, ali su sve važnije i za kupce i druge zainteresovane strane. Sertifikacija sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu prema standardu OHSAS 18001 značajan je signal da vaša organizacija vodi računa o zdravlju i bezbednosti zaposlenih

Sertifikacija za OHSAS 18001 omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i poboljšaju performanse, štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje učestalost povreda zaposlenih…

Sertifikacija ISO 18001 BS OHSAS

ISO 22000:2018 Sistem Menadzmenta za Bezbednost Hrane

ISO 22000:2018

ISO 22000 predstavlja familiju Međunarodnih standarda koji se bave upravljanjem bezbednosti hrane. Standardi iz ove grupe predstavljaju platformu za razvoj praktičnih alata kroz zajedničko razumevanje i saradnju sa svim akterima na polju od poljoprivrednih proizvođača, proizvođača hrane, laboratorija, regulatornih tela, potrošača, itd.  Od preko  20.500 međunarodnih standarda (ISO) koji postoje, približno 1000 njih su posebno posvećeni hrani, a pored direktnog udela, bave se i temama kao što su upotreba poljoprivredne mehanizacije, logistika, transport, proizvodnja, označavanja, pakovanje i skladištenje.

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane sadrži: sistematsko održavanje sistema, kontrolu opasnosti preko unapred predviđenih programa i preko HACCP plana, kontinuirano poboljšavanje i ažuriranje sistema, zahteve za uzajamnu komunikaciju i razmenu informacija/podataka između svih zainteresovanih strana (proizvođača, dobavljača, kupaca i nadležnih organa)…

Sertifikacija ISO 22000

SERTIFIKACIJA STANDARDA ISO 13485 MEDICINSKA OPREMA

ISO 13485:2016 MEDICAL DEVICES

Sistemi menadžmenta kvalitetom za Medicinska sredstva

Sertifikat ISO 13485:2016 je dokaz o usaglašenosti i posvećenost kvalitetu i kontroli medicinske opreme i usluga.

Implementacija standarda ISO 13485 sve češće prestavlja preduslov za izvoz proizvoda i usluga na tržište EU.

Obezbedite sebi prednost na tržištu medicinskih usluga,povećanje plasmana robe i usluga na EU tržišu. Ispunite preduslove i zahteve za učešće u javnim nabakama i tenderima.

NAJPOVOLJNIJA CENA SERTIFIKACIJE STANDARDA

Medicinska sredstva standard ISO 13485

ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001:2018

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je industrijski standard koji definiše zahteve za Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Razumne politike zaštite bezbednosti i zdravlja na radu od ključnog su značaja za zaposlene, ali su sve važnije i za kupce i druge zainteresovane strane. Sertifikacija sistema bezbednošću i  zdravlja na radu prema standardu ISO 45001 značajan je signal da vaša organizacija vodi računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih.

Sertifikacija za ISO 45001:2018  omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru bezbednosti i zdravlja na radu i poboljšaju performanse, štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001

ISO 22301:2012 Menadžment kontinuitetom poslovanja

ISO 22301:2012

ISO 22301:2012 standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Sertifikacija prema standardu ISO 22301 pomaže svakoj organizaciji da na bolji način reši ovakvu potencijalnu situaciju. Ona garantuje primenu planiranog uspešnog sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) i na taj način vam omogućava da uspešno reagujete na svaki prekid. Zbog stručnosti u oblasti sertifikacija, ACCVIS je idealan partner za sve vaše zahteve za sertifikacijom za sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Sertifikacija ISO 22301:2012


HACCP | Hazard Analysis Critical Control Points

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom…

Od 1. januara 2009. godine HACCP koncept postaje obavezujući na tržištu Srbije pa preduzeća koja ne budu posedovala sertifikate o poslovanju u skladu sa ovim sistemom neće moći da izvoze i prodaju svoje proizvode u Republici Srbiji. Pored prehrambene industrije, fabrike koje proizvode, prerađuju, čuvaju, pakuju, transportuju ili prodaju hranu u program obavezne implementacije HACCP sistema uključeni su i hoteli i restorani gotove hrane.

Saznajte koga i u kojoj meri zakonske regulative obavezuju na implementaciju ovih rešenja, kako da svoje poslovanje unapredite, učinite ga profitabilnijim i smanjite rizike poslovanja…

Saznajte više HACCP


GMP | Good Manufacturing Practices

Dobra proizvođačka praksa (GMP) obezbeđuje kvalitet koji omogućava da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu i zahtevima dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili njihovim specifikacijama. Dakle GMP, odnosi se i na proizvodnju i na kontrolu kvaliteta.

GMP poboljšava postojeći sistem menadžmenta bezbednošću hrane. GMP smernice ne preciziraju uputstva o tome kako proizvoditi proizvod. Oni su niz opštih principa koji se moraju poštovati prilikom izrade, odgovornost organizacije da odredi najefektivniji i najefikasniji proces kvaliteta.

Potvrdom o sertifikovanju Dobre proizvođačke prakse GMP, organizacija ispunjava preduslov za uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

Programi Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP) sastoje se od niza preporuka koje treba sprovesti u svim tačkama lanca hrane kako bi se sprečila njena kontaminacija biološkim, hemijskim ili fizičkim agensima…

Dobra proizvođačka praksa (GMP)


FRM | Fire Risks Management

Upravljanje opasnosti od požara (Fire Risks Management) je osnovna obaveza i odgovornost za svakog poslodavca. Savesni i odgovorni poslodavci smatraju da je njihova primarna obaveza da obezbede potpunu bezbednost na radu i ispune sve neophodne uslove za zdravlje svojih zaposlenih ili klijenata. Nepažnjom ili lošim tehničkim rešenjem izazvana vatra može u potpunosti uništiti vaše poslovanje, ali može i dovesti do smrti mnogih nevinih ljudi. Efikasno upravljanje vatrom je fazni proces. Faze su logične a mali koraci mogu učinkovito smanjiti rizik od izbijanja požara

Upravljanje opasnosti od požara


Upravljanje otpadom i Zaštita životne sredine

Upravljanje otpadom je regulisano istoimenim Zakonom kojim je Republika Srbija regulisala oblast koja predstavlja opšti interes društva. Ovaj zakon ima za cilj obezbeđivanje i osiguravanje uslova za upravljanje otpadom, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina...

Upravljanje otpadom


ISO | Međunarodni Standardi

accvis slide 2016 1

Međunarodni standardi su strateški alati i predstavljaju smernice za pomoć kompanijama u najzahtevnijim izazovima modernog poslovanja. Oni treba da osiguraju da vaše poslovanje bude što efikasnije, povećaju produktivnost i pomognu kompanijama u pristupu novim tržištima. Pozovite nas i možete saznati kako najlakše implementirati standard i koje koristi vam donose u poslovanju, društvu i životnoj sredini.

Standard ISO


Zdravlje & Bezbednost

accvis slide 2016 9

Uloga bezbednosti i zaštite zdravlja na radu određena je njenim ciljem i obimom prava i obaveza poslodavca i radnika. Težnja je da se u skladu sa zakonom i drugim propisima iz ove oblasti, dostigne najviši nivo zdravstvene i psihofizičke zaštite. U tom smislu, uslovi rada, sredstva i organizacija rada moraju biti prilagođeni potrebama radnika a istovremeno radnici moraju biti motivisani za aktivno uključivanje u sve procese…

Bezbednost i zaštita zdravlja


Zaštita životne sredine – Upravljanje otpadom

accvis slide 2016 - 22

U mogućnosti smo da Vam pružimo usluge za upravljanje otpadom po sistemu “ključ u ruke”. Ova usluga obuhvata usklađivanje postupanja sa otpadom sa planom upravljanja otpadom, izradu ili ažuriranje plana, izradu novog plana (po potrebi), ishodovanje izveštaja o ispitivanju otpada, pronalaženje najoptimalnijih rešenja za upravljanje otpadom, pomoć prilikom izbora operatera za pojedine vrste otpada, izradu najava kretanja i dokumenata o kretanju otpada, kontrolu rada operatera i praćenje dokumentacije, pripremu i izraduu DEO i dostavljanje GIO…

Upravljanje otpadom saznajte više


Analiza i Kontrola procesa

Vaš sistem treba da pokaže kako ste u mogućnosti da konstantno isporučujete proizvode i usluge, da zadovolji potrebe zacrtanog kvaliteta i  vašeg kupca. To praktično uključuje sve zadatke i aktivnosti koje se odvijaju u celoj organizaciji u procesu da dostavi svoj proizvod ili uslugu do klijenta. Neophodno je konstantno  kontrolisati i unapređivati postojeća rešenja, kako bi se osigurali najbolje performanse sistema i bili konstantantno upoznati sa budućim očekivanjima tržišta…

Saznajte više >>>


All-in-Ones

Koristeći usluge ACCVIS ON LINE SERVICE-a implementacije i evidencije procesa, dokumentovanja… Vi pokazujete vašim klijentima, konkurentima, dobavljačima, osoblju i investitorima da se zalažete za najbolja rešenja koja se mogu postići ili postoje…

Više detalja uskoro !!!

 


Implementacija Standarda

Implementacija standarda je važan korak za jednu organizaciju i njenu otpornost i elastičnost. Elastičnost organizacije predstavlja “sposobnost organizacije” da predvidi trendove, pripremi se za novonastalu situaciju, da odgovori i prilagodi se na inkrementalne promene i nagle poremećaje kako bi preživeli i napredovali.”

To prevazilazi upravljanje rizicima i predstavlja više holistički pogled na poslovno zdravlje i uspeh jeden organizacije. Elastična organizacija nije ona koja samo preživljava, već ona koja se razvija i prolazi test vremena u skladu sa zacrtanim poslovnim planovima na duži vremenski rok. Otpornost organizacije je strateški imperativ za organizaciju da napreduje u današnjem dinamičnom i povezanom svetu. To nisu jednokratne vežbe, već planirani i kontrolisani procesi, a postignuti rezultati tokom vremena i za dugoročno ostavruju ciljeve.

Saznajte više >>>


Sertifikacija i Nadzor

Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda. Postupak se završava zvaničnom potvrdom – sertifikatom o usaglašenosti, i upisom imaoca sertifikata u relevantan registar.

Sertifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se revizijom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenih u standardu.

Sve što vam je potrebno kako biste usaglasili vaše poslovanje i dobili sertifikat za vašu organizaciju, a potom da taj sertifikat zadržite tokom svog poslovanja – možemo Vam pružiti u Accvis-u…

Saznajte više >>>


HelpDesk Servisne usluge

Mi smo predani tim s velikim iskustvom u organizacionim i tehničkim operacijama.

Kroz HelpDesk Servisnu uslugu nudimo celi niz usluga podrške svojim poslovnim partnerima. Ova usluga će vam omogućiti gotova rešenja i podršku zaposlenima, počev od saveta pa sve do preuzimanja dela ili potpunih procesa u delu implementacije,  ili nadzora procesa…

Saznajte više >>>


Konsalting

Accvis je Evropska konsultantska kompanija sa sedištem u Novom Sadu.  Pružamo širok raspon konsultantskih usluga kako bi klijentima unapredili poslovanje. Strogo primjenjujemo međunarodne standarde u svim svojim uslugama, verujemo u dodatne vrednosti pružene drugim organizacijama i razumemo da u procesu implementacija svakog projekta treba uzeti u obzir organizacijske i kulturne aspekte…

Saznajte više >>>

Benefiti od naših usluga


Saradnja sa nama vam pomaže da interesnim grupama i pojedincima pokaže da vaše poslovanje efikasno vodite, testirate i konstantno unapređujete. Proces postizanja i održavanja sertifikacije pomaže da se osigura stalno usavršavanje i poboljšaju vaši procesi, proizvodi i usluge. Redovni postupci provere i ocene, poboljšavaju elastičnost u organizacijama, podižu nivo odgovornosti osoblja, posvećenosti i motivacijuSa nama ćete postići bolje ukupne performanse i smanjite troškove, proširiti svoj tržišne prilike, unaprediti procese i mogućnosti svog poslovanja.

Implementacija standarda je najbolji put da unapredite svoje procese !