Povelja

U današnjem društvu, proizvođači-dobavljači roba i usluga dužni su da ispunjavaju ne samo eksplicitne zahteve kupaca, već da osiguraju da su njihovi proizvodi i usluge bezebedni, da ne predstavljaju nikakvu opasnost po zdravlje korisnika, potrošača ili javnosti. Osim toga, oni moraju svoje operacije uskladiti sa nacionalnim zakonodavstvom, voditi brigu o očuvanju eko sistema i promovisati fer ekonomsko ponašanje.

Da bi se zadovoljili ovi zahtevi, bitno je da procesi, proizvodi i usluge, kao i da se efekat različitih ekonomskih aktivnosti pravilno i objektivno ocenjuje (ocenjivanje usklađenosti).

Imperativ je da društvo ima poverenje u sertifikaciona tela za ocenjivanje usklađenosti i da ona budu međunarodno priznata i potvrđena.

Zato je naš izbor uvek bio na najboljima!

ACCVIS je osnovan od strane privatnog sektora, kao kompanija sa ciljem da obavlja implementaciju standarda, a da svoje rezultate potvrdi u saradnji sa nezavisnim sertifikacionim telima za ocenjivanje usklađenosti procesa.

Zaposleni u ACCVISU će uvek imati na umu da su standardi važan deo društvenog temelja koji podržava javnu bezbednost i zdravlje, da doprinose očuvanje životne okoline i fer ekonomske prakse na tržištu! Svoj rad će obaviti fer i nepristrasno, isključiti neprimerena mišljenja i utcaje od strane drugih subjekata ili osoba, ostati nezavisni i profesionalni, a u svim svoji aktivnostima nastojati i osigurati transparentnost sa punom odgovornošću.

Smatramo da je dobrobit klijenta imperativ i uvek ćemo se konsultovati sa njim u celini i izbeći bilo kakve pretpostavke koje se ne zasnivaju na činjenicama. Uvek ćemo biti kooperativni i inovativani, te kroz svoj profesionalizam težiti da pokažemo najbolju praksu i prenesemo svoja iskustva klijentu. Kao grupa profesionalaca sa širokim znanjem i iskustvom, nastojaćemo da poboljšamo procese svojih partnera ali i sveta oko sebe, i uvek raditi u dobroj nameri. Sve svoje aktivnosti obavljaćemo u skladu sa zakonima i uredbama,  i nastojati da se osigura konzistentnost implementiranih rešenja – međunarodnih standara.

Svojim partnerima jasno stavljamo do znanja svoje limte i obaveze, da je misija tima za implementaciju da pripremi i dokumentuje sve procese, da vodi kompaniju kroz proces implementacije standarda ili nekog njegovog dela! a da je misija i zadatak tela za sertifikaciju da nepristrasno i pravično proveri i potvrdi, usklađenost implementiranih procesa  sa propisanim standardom i izda potvrdu – standard.