CE | Sertifikacija Proizvoda

CE > Conformité Européenne

CE – Marking

U mogućnosti smo da Vam sa našim partnerima ponudumo celi niz ispitivanja i sertifikacije usluga, uključujući pred-procena, gap analizu , serije testiranja i punu usklađenost testiranja.


Gain market access in Europe with CE Marking approval

CE je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta CE znak je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda. Zemlje članice Evropske unije su svojim zakonskim propisima i drugim merama obezbedile da se na tržište plasiraju i u upotrebi nađu samo proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi ili drugih javnih interesa. Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU a sam CE znak garantuje da je :

  • proizvod projektovan i proizveden u skladu sa zdravstvenim, bezbednosnim i drugim direktivama Evropske unije koje su relevantne za taj proizvod i koje predviđaju stavljanje CE oznake na njega i
  • izvršeno odgovarajuće ocenjivanje usaglašenosti.

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

Igračke
Građevinski materijal
Jednostavnu opremu pod pritiskom
Radio i telekomunikacionu opremu
Medicinske uređaje
Mašine
Opremu za ličnu zaštitu
Satelitsku opremu
Gasne uređaje
Opremu koja radi sa visokim pritiskom
Razne uređaje
Neautomatske uređaje i opremu za merenje težine
Fitnes opremu
Liftove
Zaštitnu opremu za rad u eksplozivnim atmosferama
Merne instrumente
In Vitro dijagnostičku medicinsku opremu
Nautičku opremu
Električne uređaje
Parne kotlove
Civilni eksploziv
Rashladnu opremu

Uvođenje CE znaka je dosta olakšalo izvoz pomenutih proizvoda iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nekad je bilo neophodno dobiti sertifikate za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

CE znak se mora nalaziti na samom proizvodu. Ako to priroda proizvoda ne dozvoljava onda se stavlja na originalno pakovanje, natpisnu pločicu, kao i na prateću dokumentaciju.

Znak mora biti:

Jasno uočljiv (npr. postavljen na poleđini ili donjoj strani proizvoda),
Čitljiv (minimalna visina znaka mora biti 5mm),
Trajan (da se u normalnim uslovima ne može ukloniti bez traga).
CE znak nanosi proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik za teritoriju Evropske unije. Pored CE znaka, proizvođač izdaje i EC izjavu o usaglašenosti (EC deklaracija). Označavanje CE znakom mora biti praćeno identifikacionim brojem notifikovanog tela, ako je ono uključeno u fazi proizvodnje.

CE znak stavlja se na sve nove proizvode koji se prodaju na teritoriji Evropske unije (proizvedene u Evropskoj uniji ili trećim zemljama), proizvode koji se već nalaze na tržištu Evropske unije, ali su znatno modifikovani tako da se mogu smatrati novim proizvodima, polovne (korišćene) proizvode koji su uvezeni iz neke od trećih zemalja.

Kada je CE znak obavezan!

Ukoliko želite da distribuirate svoj proizvod na tržištu Evropske Unije, a njenim direktivama je to propisano kao uslov za vaš proizvod (uskladjenost – CE oznaka na proizvodu obavezna). CE znak dokazuje da ispunjavate minimalne zakonske zahteve relevantne direktive, a koja omogućava da se vaš proizvod stavi legalno na tržište u bilo kojoj evropskoj zemlji članici, CE oznaka daje vašem proizvodu – firmu lakši pristup i globalnom tržištu jer su često uslovi iz direktive (a) strožije od propisa i uslova iz lokalnog zakonodavstva.

Osnovno obeležje jedinstvenog tržišta Evropske unije je slobodno kretanje ljudi, kapitala, robe i usluga, ali i činjenica da proizvodi koji se plasiraju i stavljaju u promet moraju zadovoljiti suštinske zahteve koji se tiču zaštite zdravlja, bezbednosti, zaštite potrošača i zaštite životne sredine. Da bi jedinstveno tržište Evropske unije moglo da funkcioniše po principu jednakosti i fer konkurencije, morala su se poštovati određena pravila, sadržana u Ugovoru o Evropskoj zajednici (opšti princip četiri slobode kretanja), propisima i direktivama (specifična pravila).

U tom cilju Evropska komisija je donela niz direktiva (1) (tzv. direktive Starog pristupa) u kojima su dati detaljni tehnički zahtevi koji su predviđeni da važe na celoj teritoriji Evropske unije. Međutim, tek usvajanjem tzv. Novog pristupa tehničkoj harmonizaciji i standardizaciji (New Approach) 1985. godine, uklonjene su prepreke koje su proisticale iz razlike između nacionalnih propisa.

Osnovni principi Novog pristupa su:

Evropska komisija utvrđuje direktive koje propisuju suštinske zahteve koje proizvodi moraju da zadovolje da bi se našli na tržištu Evropske unije,
Detaljne tehničke specifikacije proizvoda date su u harmonizovanim standardima. Proizvod koji zadovolji ove specifikacije automatski zadovoljava suštinske zahteve, date u direktivama,
Primena harmonizovanih i drugih standarda nije obavezna, tako da proizvođač ima punu slobodu da primeni i druga tehnička rešenja kako bi ispunio zahteve, postavljene direktivama.
U sklopu Novog pristupa, posebna pažnja posvećena je bezbednosti upotrebe proizvoda, odnosno sprečavanju eventualnih problema koji bi mogli nastati kao posledica neispravnog proizvoda (npr. povrede pojedinaca ili oštećenja imovine).

Najveći broj proizvoda široke potrošnje i industrijskih proizvoda koji potpadaju pod direktive Novog pristupa moraju imati CE znak!!!

Ukratko koraci procesa označavanja CE? i šta vam sve u osnovi treba u tom postupku :

Identifikujete Direktivu (e) koja se odnose na vaš proizvod
Identifikujete postupak ocenjivanja usklađenosti za svoj proizvod i Direktive
Odredite datum do kojih morate postići CE znak
Utvrditi da li postoje usaglašenost evropskih standarda u odnosu na vaš proizvod
Osigurajte da je proizvod u skladu sa svim bitnim zahtevima Direktive (a)
Utvrdite da li je potrebna nezavisna procjena vaše usklađenosti od strane nekog kontrolnog tela
Postaviti i održavati tehničku dokumentaciju po uslovu Direktive (a)
Pripremite izjave o usklađenosti i potrebne dokaze o istom
Proverite da nijedan drugi uslov ne postoji (često u nacionalnim zahtevima postoje dodatni uslovi) u zemlji u kojoj će se proizvod prodavati

Naši stručnjaci vam mogu pomoći da ispunite zahteve CE oznake i steknete brz i jednostavan pristup na evropsko tržište tako što će osigurati svoj proizvod da ispunjava sve zahtjeve CE označavanja. CE označavanje vam omogućava da legalno distribuirate svoj proizvod u evropsko tržište, i izjavljuje da je proizvod u skladu sa svim važećim evropskim direktivama i propisima. Pružamo vam otvorene i iskrene procene, tehničku pomoć, upravljanje ključnim kupcima i precizna izvještavanja koji će vam pomoći doneti svoje proizvode na tržištu uspješno.

CE


Uvođenje CE znaka

Pri uvođenju CE znaka, preduzeće može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze treće strane (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanje) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom za određeni tip proizvoda. Međutim, kako je procedura dosta komplikovana, preduzeća se najčešće odlučuju da potraže pomoć konsultantskih kuća. Provera usaglašenosti proizvoda sa propisanim standardima ponekad ne zahteva učešće ovlašćenog tela (Notified body), ali u većini slučajeva je neophodno. Provera se vrši u skladu sa Direktivom Saveta 93/465/EEC kojom je obuhvaćeno 8 modula:

A – Interna kontrola proizvodnje
B – EU tipsko ispitivanje proizvoda
C – Usaglašenost proizvoda sa direktivom za respektivni tip proizvoda
D – Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
E – Obezbeđenje kvaliteta proizvoda
F – Verifikacija proizvoda
G – Pojedinačna verifikacija proizvoda
H – Potpuno obezbeđenje kvaliteta


Preduzeće ne mora za svaki tip proizvoda da prolazi kroz svaki od navedenih modula. Proces provere usaglašenosti za neke jednostavnije proizvode (npr. sijalice) obuhvata samo neke od koraka. Prema pravilima, proizvođač mora u potpunosti da sprovede sledeće neophodne mere:

Da osigura da proizvodni proces obezbeđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućom direktivom (sistem kvaliteta),
Da kompletira tehničku dokumentaciju o projektovanju, proizvodnji i funkcionisanju proizvoda, na službenom jeziku zemalja članica,
Da sastavi EC Deklaraciju, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o usaglašenosti sa direktivom po kojoj je izdata, podatke o proizvodu, proizvođaču, njegovom ovlašćenom predstavniku, sertifikacionom telu, kao i upućivanju na standarde i druga normativna dokumenta.

Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proces proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i sistem životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučioca, izveštajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izveštajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tela.

Više o CE označavanju na sledećim stranicama >