ECO | Zaštita životne sredine

Eco | Zaštita životne sredine

SAZNAJTE VIŠE

Accvis DOO se u saradnji sa Chemical and Waste grupom bavi konsultantskim, savetodavnim i operativnim radom u oblasti zaštite životne sredine.

Osnovne usluge koje pružamo su: tumačenje i sprovođenje zakonom propisanih obaveza naših klijenata; usluge savetnika za hemikalije; upravljanje otpadom; izrada planova za upravljanje otpadom; zbrinjavanje otpada; konsultantske usluge u komunikaciji sa nadležnim inspekcijskim službama.

U mogućnosti smo da Vam pružimo usluge za upravljanje otpadom po sistemu “ključ u ruke”. Ova usluga obuhvata: usklađivanje postupanja sa otpadom sa Planom upravljanja otpadom; ažuriranje plana; izradu plana (po potrebi); ishodovanje izveštaja o ispitivanju otpada; pronalaženje najoptimalnijih rešenja za upravljanje otpadom; pomoć prilikom izbora operatera za pojedine vrste otpada; izradu najava kretanja i dokumenata o kretanju otpada; kontrolu rada operatera i praćenje dokumentacije; pripremu i izraduu DEO i dostavljanje GIO.

Naši partneri su renomirani operateri koji poseduju potrebne dozvole za upravljanje otpadom.

Zaštita životne sredine – društveno odgvorno poslovanje,  je sastavni deo naše poslovne filozofije koji utiče na celokupan naš rad i odluke prilikom izrade planova i rešenja. Pored zakonom propisanih obaveza o tokovima otpada i zaštiti životne sredine, svoje poslovanje možete unaprediti implementacijom ISO standarda i podići kvalitet svog poslovanja na viši nivo!

Obaveštavamo Vas da na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine postoji podatak koja privredna društo i preduzetnici nisu ispunili propisanu obavezu dostavljanja izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada ….

Saznajte više >

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je regulisano istoimenim Zakonom kojim je Republika Srbija regulisala oblast koja predstavlja opšti interes društva. Ovaj zakon ima za cilj obezbeđivanje i osiguravanje uslova za upravljanje otpadom, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Zakon o upravljanju otpadom zasniva se na sledećim načelima:
* Načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu
* Načelo blizine i regionalnog pristupa
* Načelo hijerarhije
* Načelo odgovornosti
* Načelo “zagađivač plaća”

Upravljanje otpadom podrazumeva: prevenciju nastajanja otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta, razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada, sanaciju neuređenih smetlišta, razvijanje svesti o značaju ove oblasti…

Organizovanim i dobro osmišljenim sistemom za upravljanje otpadom, postižu se pozitivni ekonomski efekti i smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet, predele i prirodna dobra od posebnog značaja.


Upravljanje hemikalijama

Republika Srbija je ovu oblast regulisala Zakonom o hemikalijama i Pravilnikom o registru hemikalija koji su usklađeni sa Uredbom EU 1907/2006 o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemikalija.

Zakon i Pravilnik propisuju organizovano upravljanje hemikalijama. Na ovaj način, sve hemikalije moraju da budu klasifikovane, zapakovane u odgovarajuću ambalažu i propisno obeležene. Ova dva dokumenta takođe regulišu proizvodnju, skladištenje, čuvanje, promet, uvoz i izvoz hemikalija.

Upravljanje hemikalijama mora da bude pod stalnim nadzorom, a svi podaci iz integrisanog registra hemikalija moraju da budu sistematski praćeni i dostupni.upravljanje-hemikalijama-lab-217043_1280

Proizvođač, uvoznik ili prodavac dužan je da proceni opasna svojstva hemikalije pre njenog stavljanja u promet, a nakon toga da upozna sve učesnike u prometu o najbezbednijem načinu rukovanja sa hemikalijom.

Savetnik za hemikalije je stručno, obučeno i sertifikovano lice koje je odgovorno za pravilno staranje i upravljanje hemikalijama.


Posebni tokovi otpada

Obaveštavamo Vas da na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine postoji podatak koja privredna društo i preduzetnici nisu ispunili propisanu obavezu dostavljanja izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada za 2013. i 2014. godinu.

Ova informacija je rezultat ukrštanja podataka Agencije za zaštitu životne sredine i Uprave carina Republike Srbije. Dali se Vaše preduzeće nalazi u bazi  možete pronaći pretragom uz pomoć Vašeg PIB-a., a sve informaciju o navedenom možete pogledati na: http://www.sepa.gov.rs

Propisane izveštaje možete popuniti i dostaviti sami, a ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, možemo uspostaviti komunikaciju i ostvariti poslovnu saradnju.

Ta saradnja bi podrazumevala identifikovanje i tumačenje Vaših sadašnjih i budućih obaveza, predlaganje načina rešavanja i ispunjenja istih, kao i izvršenje obaveza u Vaše ime.  Ukoliko ustanovimo da nemate obaveza (a to se do sada dešavalo), predložićemo Vam način kako da obavestite državne organe da je do greške došlo uz kvalitetnu argumentaciju.