FRM | Protivpožarna zaštita

Fire Risk Management

Fire Risk Management – Protivpožarna zaštita

Kvalitetna protivpožarna zaštita obuhvata skup mera i postupaka za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Zaštita od požara ostvaruje se:
  1. organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;
  2. obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;
  3. preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;
  4. nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.
 
Efikasnost zaštite od požara zavisi od kvaliteta izrade i implementacije projekata, planova, pravilnika, zapisnika i tehničkih uputstava protivpožarne zaštite.
 
Dobro osmišljenom strategijom protivpožarne zaštite i odgovarajućom obukom zaposlenih, opasnost od nastajanja požara svodi se na najmanju moguću meru!

Prema zakonu o Zaštiti od Požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09), član 24. „Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekti u trećoj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.”

Kategorizacija je određena Uredbom o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2010).

U sklopu opštih poslova kontrole objekata, a prema Zakonu o zaštiti od požara Republike Srbije i odredbama odgovarajućih pravilnika u mogućnosti smo da vršimo i kontrolišemo:

Merenje otpora gromobranske instalacije,
Merenje otpora elektro instalacije niskog napona,
Merenje statičkog elektriciteta,
Pregled i popravku sistema uzemljenja,
Vizuelna kontrola uređaja u Ex zaštiti.

Svojim klijnetim možemo da ponudimo izradu sledećih normativnih akata iz oblasti zaštite od požara:

Pravila zaštite od požara,
Programa obuke,
Plana zaštite od požara,
Plan evakuacije,
Karte evakuacije,
Glavni projekat zaštite od požara.