Konsalting i Implementacija

Konsalting

Konsalting je postao veoma važan segment u procesu unapređenja i razvoja poslovanja, potreba za stručnim i specijalizovanim savetima raste kako kod nas tako i međunarodnim okvirima. Biznis se danas suočava sa mnoštvom novih izazova i pod stalnim je pritiskom koji zahtevaju  unapredjenje dela operacija koje se bave upravljanjem rizika. Neophodno je na vreme sagledati i poboljšati performanse i unaprediti razvoj održivih strategija za postizanje organizacijske otpornosti-elastičnosti.

Naši konsultanti donose nasledje najbolje prakse i trendove savremenog poslovnog sveta, posedujemo znanje i iskustva da pomognemo klijentima da unaprede svoje poslovanje i operacije.Poslovni svet se konstantno razvija i menja, a uz to dolaze novi izazovi za organizaciju. Od geografskih i regulatornih pitanja, upravljanja u kriznim periodima… pa do susreta sa novim kulturnim zahtevima.  Danas je menadžment  više nego ikada  do sada pod stalnim pritiskom da na vreme predvidi i osmisli modele upravljanja rizicima, da poboljša performanse i razvije  održivu strategiju.

Tržište je danas otovoreno i globalno,a borba za kupca sve okrutnija i teža. Od mnogo faktora  zavisi visina profita koji će organizacija ostvariti. U takvim kompleksnijim uslovima tržišne ekonomije i poslovanja, uz razvoj novih metoda i tehnika za unapređenje organizacije, inovativnih novih procesa, upravljanja ljudskim resursima i dr.., mnogi vlasnici i menadžeri primorani su da eksterno angažuju konsultante kako bi održali korak sa razvojem poslovnih praksi i uvećali svoje šanse na tržištu.

Accvis vam pruža usluge poslovnog (biznis) Konsaltinga iz više oblasti; primene i implementacije međunarodnih standarda, definisanja organizacione strukure i sistematizacije radnih mesta, razvoja prodajnih aktivnosti, usklađivanja sa zakonskim propisima iz određenih oblasti, primene pravila bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, finansija i mnogih drugih.

Unapredite svoje poslovanje

Da bi se postigli zacrtani ciljevi organizacije moraju da se fokusirajau na kvalitet, konstantan rast i da na vreme unaprede svoje operacije, te da konstantno prilagodjavaju svoju strategiju i usmeravaju je ka željenom cilju i zahevima tržišta. Međutim sve češće se dešava, da se menadžment iz najboljih namera sa ciljem da pronađe odgovarajuće modele-rešenja, kako bi krenuo napred, okreće sanaciji štete, a ne pronalaženju i rešavanju uzroka problema.

Naš zadatak je da na vreme sagledamo sve segmente koji su bitni za naše klijente, da  kroz identifikaciju-procenu operacija predvidimo moguće probleme i dodjemo do sistemskog rešenja. Veom bitno je da oni koji angažuju konsultanta budu svesni da će valjanost urađenog posla zavisiti i od njih samih, jer samo uz punu saradnju sa konsultantom mogu se očekivati najbolji rezultati. Konsultant ima zadatak da usmerava na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa nekim zahtevima (zakonima, standardima i slično) ili sa internim ciljevima organizacije.  Naravno to podrazumeva i pojašnjenje tih zahteva i aktivno učestvovanje konsultanta u razvoju procedura, izradi neke dokumentacije i slično. Ukoliko organizacija nema tehničkih uslova za izradu i/ili štampu dokumenata, konsultant treba da se postara da ih organizacija obavezno dobije (u elektronskoj ili papirnoj formi).

Implementacija

Implementacija standarda ili nekog proces je veoma važan korak za otpornost organizacije. Implementacija standarda ili procedure predstavlja proces utvrđivanja odredbi za opštu i višestruku upotrebu u vezi sa postojećim ili budućim potrebama, a radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti. Rezultati ovog procesa su standardi kao zvanična dokumenta sa zahtevima koji se odnose na proizvod, proces u kome proizvod nastaje ili preduzeće kao poslovni sistem osnovan radi obavljanja određene delatnosti koja stvara vrednost (proizvod ili uslugu) za tržište (korisnike i krajnje kupce) i za vlasnike.

Otpornost organizacije je “sposobnost da predvidi, na vreme pripremi, odgovori i prilagodi se tržišnim promenama i naglim poremećajima, kako bi preživeli i napredovali.” Ovakav pristup prevazilazi sam koncept upravljanja rizicima, i predstavlja više holistički pogled na poslovno zdravlje i uspeh jedne organizacije.  Elastična organizacija je ona koja ne preživljava samo na dugi rok, već cveta – prolazi test vremena i zahteve moderne ekonomije. Otpornost organizacija je strateški imperativ za organizaciju koja ima za cilj da napreduje u današnjem dinamičnom i povezanom svetu. To nije jednkratan postupak, već proces koji se postiže i uspostavlja tokom vremena i dugoročno evoluira i razvija. Potpuna otpornost jedne organizacije zahteva usvajanje dobrih navika i iskustva , ali i najbolje prakse konsultanata i spoljnih saradnika, da se uspostave procedure za unapređenje poslovanja kroz izgradnju novih znanja , edukaciju i osposobljenost  kadra u svim aspektima organizacije.

Kako bi se pomogli našim klijentima u sve većim i zahtevnijim poslovnim izazovima, naši konsultanti implementiraće standard u vašu organizaciju, izvršiti procenu, izgraditi i poboljšati vaše interne i eksterne poslovne procdure, identifikovati, po potrebi unaprediti i postaviti nedostajuće procese, edukovati ljude da pruže najbolje u praksi.