SA 8000 – Društvena odgovornost

Implementacija SA 8000

SA 8000 – Društvena odgovornost

SA 8000 je međunarodno priznat standard za sertifikaciju društvene odgovornosti na radnom mestu i široko je prihvaćen među velikim trgovačkim lancima, svetski poznatim brendovima i ostalim preduzećima koja imaju društveno odgovorno poslovanje. Primenliv je na kompanije svih veličina koje žele pokazati svojim klijentima i drugim zainteresiranim stranama da brinuo o pravima svojih zaposlenih, a ujedno daje Vašim kupcima na znanje da ste primenili potrebne interne procese s ciljem da uspostavite visoke standarde i osigurate poštovanje ljudskih prava.

Kompanije koje imaju odgovoran pristup društvenim i etičkim pitanjima imaće i značajnu konkurentnu prednost i istovremeno će stvoriti poverenje kod svojih klijenata, investitora, lokalnih zajednica i potrošača,

Standard SA 8000 definiše principe i zahteve vezane za rad ljudi i prava radnika, uključujući i uslove zdravlja i sigurnosti radnih mesta. Pored pokazivanja društvene odgovornosti, brojna preduzeća usvajaju sertifikaciju za SA8000 da bi zaštitila svoj imidž i izbegli negativni publicitet, jer im sertifikacija omogućava da imaju dobru kontrolu društvene odgovornosti svojih dobavljača, podizvođača, partnera i zastupnika.

Srž standarda je potvrda procesa da sva radna mjesta moraju biti upravljanja na način da su osnovna ljudska prava osigurana i da je rukovodsvo spremno prihvatiti odgovornost za isto.

SA8000 standard je nastao nakon objavljivanja ISO 9001 i ISO 14001 zahteva i testiran je na terenu od strane neprofitnog Odbora za ekonomske prioritete (CEP) i potpomognut od strane Međunarodnog odbora za savetovanje uključujući predstavnike uglednih korporacija, organizacija za ljudska prava, auditora, akademika i radnika.

 

SA 8000 je u najviše na svetu prihvaćen socijalni standard za sertifikacijiju radnih mesta. Ovaj sertifikat podstiče kompanije da razvijaju i održavaju društveno prihvatljivu praksu u/na radu.  Objavljen je od ne-vladine organizacije Social Accountability International, a zahtevi standarda zasnovani su na: Konvencijama Međunarodne organizacije rada, Konvencijama Ujedinjenih Nacija za dečija prava, Konvencijama Ujedinjenih Nacija za eliminisanje svih vidova diskriminacije, Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih Nacija za ljudska prava,  OECD uputstvima za multinacionalne organizacije/preduzeća.

Projektovan  je tako da bude u skladu sa standardima sistema upravljanja i specifikacija, kao što su ISO 9001 za kvalitet, ISO 14001 za zaštitu životne sredine, OHSAS18001 za zdravlje i bezbednosti.

Od 15. maja 2016. svi sertifikacioni auditi odrađuju se prema novoj verziji standarda SA8000 iz 2014. godine. One organizacije koje već poseduju sertifikat SA8000 imaju tranzicioni period do 30. juna 2017. za prelaz na novu verziju standarda. Od 1. jula 2017. svi sertifikati koji su izdati prema standardu SA8000:2008 postaće nevažeći.

Nova verzija standarda donosi promene u zahtevima 03 i 09. Ostali zahtevi su tek delimično izmenjeni. Uveden je i novi Social FingerPrint, program indikatora i alata osmišljenih za podršku organizacijama u razumevanju, evaluaciji i merenju njihove socijalne održivosti. Njegova primena je deo sertifikacionog procesa i ujedno pomaže organizacijama u učenju za potrebe daljnjih poboljšanja.

Cilj je da se zajednički sa nezavisnim auditorom identifikuju snage i slabosti sistema menadžmenta i omogućiorganizaciji primena potrebnih poboljšanja.

Budite u društvu najboljih

Sertifikacija SA 8000

U sve zahtevnijim uslovima poslovanja proizvođači pribegavaju raznim ekonomičnijim rešenjima, što ponekad ima za rezultat manje etički odnos i tretman zaposlenih. Zbog već navedenih razloga u poslovnom svetu je došlo do potrebe za standardom društvene odgovornosti i Međunarodna društvena odgovornost (SAI), filijala Saveta za ekonomske prioritete izdala je standard SA8000.

Ovaj standard danas primenjuje i podržava više od 500 velikih trgovačkih lanaca poput Hewlett Packard (HP), Timberland Company, Gucci, Carrefour Group, The Walt Disney Company, Chiquita Brands International, Bsb, Esprit, Falke, Kaiser, Lidl, Metro Group, Nilson Group, Praktiker, Rewe Group, s.Oliver, Tom Tailor, Tiseco i drugi.

Organizacije koje su setrifikovane prema SA 8000 u velikoj meri doprinose poboljšanju performansi društvene odgovornosti, zato što podstiču i poslovno motivišu i ostale organizacije koje učestvuju u trgovinskom lancu da primene principe standarda SA 8000. Sertifikovane organizacije ne sarađuju i ne nabavljaju robu od dobavljača koji ne zadovoljavaju principe društvene odgovornosti.

Sertifikacija prema SA 8000 podstiče dugoročnu, obostrano korisnu saradnju između prodajnih lanaca i dobavljača koji imaju u svoje poslovanje ugrađenu korporativnu društvenu odgovornost.

Implementacija SA 8000 za društvenu odgovornost (zahtevi standarda)

Zahtevi se temelje na brojnim postojećim pravilima i međunardno prihvaćenim propisima koji definišu ljudska prava, uključujući Deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija  i UN konvenciju o pravima dece. SA8000 pruža transparentne, merljive, verifikacijske zahteve  za certifikaciju poslovanja preduzeća  kroz 9 glavnih područja:

 1. Rad dece.
  Rad dece se zabranjuje (deca ispod 15 godina). Certifiikovana preduzeća moraju odrediti sredstva za edukaciju dece koja će izgubiti pravo na rad kao rezultat norme.
 2. Prisilan rad.
  Radnici ne smiju biti traženi da predaju njihove identifikacijske papire ili plaćaju depozit kao jedan od uslova zaposlenja.
 3. Zdravlje i sigurnost.
  Kompanije moraju osigurati osnovne standarde za zdravlje i sigurnost, uključujući vodu za piće, sanitarne prostorije, primenjivu opremu za sigurnost i potrebnu edukaciju.
 4. Sloboda udruživanja.
  Štiti prava radnika da se udružuju u sindikate i kolektivno dogovaraju, bez straha od kazni.
 5. Diskriminacija.
  Ne sme postojati diskriminacija na temelju rase, kaste, nacionalnog porekla, religije, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, članstva u nekom udruženju ili političkog opredeljenja.
 6. Disciplinske mere.
  Zabranjuje telesno kažnjavanje, psihičku ili fizičku prisilu i verbalno vređanje zaposlenika.
 7. Radno vreme.
  Pruža okvire za maksimum 48 radnih sati po radnoj nedelji, sa minimalno jednim slobodnim danom u nedelji, i granicom od 12h plaćenih prekovremenih sati po nedelji.
 8. Kompenzacija.
  Isplaćene zarade trebaju biti usklađene sa minimumom zakonskih zahteva i pružati dovoljnu zaradu za osnovne potrebe.
 9. Zahtevi prema menadžment (Uprava).
  Definše procedure za uspešno upravljanje, primenu i ocenu  SA8000 standarda i njegove usklađenosti, od imenovanja odgovornog osoblja do čuvanja beleški, odgovaranja na pitanja koja se pojavljuju i preduzimanja korektivnih radnji.