Zdravlje & Bezbednost

Health and Safety

 

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJE

Na stranicama bezbednost i zdravlje saznaćete koje su obaveze i rešenja kada su u pitanju bezbednost i zdravlje zaposlenih, ali i kada su u pitanju proizvodnja i puštanje u promet prehrambenih proizvoda. Šta se podrazumeva pod ostvarivanjem uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti zdravlja na radu, ali i proizvoda kao finalnog produkta rada. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju i povezivanje svih subjekata koji su nosioci određenih obaveza. Dužnost sve kompanije da se staraju o sprovođenju utvrđenih pravila, mera i standarda o uslovima rada i bezbednosti proizvoda, to podrazumeva stalnu brigu i da svoje procese po potrebi menjaju i usaglašavaju sa tehnološkim i društveno-ekonomskim razvojem kako bi se unapredila bezbednost i očuvalo zdravlje zaposlenih i potrošača.

 

Health and Safety
Uloga i značaj bezbednosti i zaštite zdravlja

Uloga bezbednosti i zaštite zdravlja na radu određena je njenim ciljem i obimom prava i obaveza poslodavca i radnika. Težnja je da se u skladu sa zakonom i drugim propisima iz ove oblasti, dostigne najviši nivo zdravstvene i psihofizičke zaštite. U tom smislu, uslovi rada, sredstva i organizacija rada moraju biti prilagođeni potrebama radnika a istovremeno radnici moraju biti motivisani za aktivno uključivanje u sve aktivnosti.


Bezbednost i zdravlje na radu

Republika Srbija je kroz Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisala uslove koji se moraju obezbediti kako bi se u najvećoj mogućoj meri smanjile povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja vezana za rad.  Zakon je usmeren ka očuvanju i unapređenju fizičkih, psihičkih i socijalnih osobina zaposlenih.

Za uspešno sprovođenje Zakona i kako bi se poboljšali bezbednost i zdravlje na radu, potrebno je osmišljavanje i uvođenje preventivnih mera koje u potpunosti otklanjaju ili značajno umanjuju rizik od povređivanja i narušavanja života i zdravlja zaposlenih.

Poslodavac je dužan da obezbedi preventivne mere vodeći se sledećim načelima…

Saznajte više >

HACCP
Hazard analysis and critical control points

HACCP je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. Prtedstavlja sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti (hazarda) od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem podrazumeva uspostavljanje odgovornosti svih učesnika u lancu proizvodnje hrane za bezbednost namirnica. To znači da, ukoliko postoji rizik po zdravlje potrošača, svi oni imaju obavezu da bez odlaganja preduzmu sve mere za sprečavanje štetnih posledica (proizvod se, na primer, može povući iz prodaje) i tome obavestite nadležne organe.

U terminologiji HACCP sistema u EU, transparentnost označava pravo potrošača da u svakom trenutku bude jasno i na vreme informisan o svim potencijalnim rizicima za njegovo zdravlje. Svaki proizvod moći će da se prati u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije (tzv. “sledljivost”). Registracija gazdinstava i obeležavanje životinja, započeti su i kod nas. To treba da pomogne da se “Sledljivost” ostvari u čitavom lancu kontrole. Tako će, recimo, zahvaljujući obimnoj evidenciji koja se vodi na svim nivoima, tačno moći da se utvrdi od koje je krave uzeto mleko od kojeg je dobijen neispravan sir, kako se ona hranila, pa i od koga je ta hrana nabavljena.

Dakle, krajnji cilj HACCP-a jeste što je moguće bezbedniji proizvod i što je moguće ekonomičnija i efikasnija proizvodnja. Čak i ako ne obezbeđuje uvek stopostotnu sigurnost za korisnike, HACCP garantuje da preduzeće proizvodi hranu na najbolji i najbezbedniji mogući način.

Saznajte više >>>

GMP
Good Manufacturing Practices

Dobra proizvođačka praksa (GMP) obezbeđuje kvalitet koji omogućava da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu i zahtevima dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili njihovim specifikacijama. Dakle GMP, odnosi se i na proizvodnju i na kontrolu kvaliteta.

GMP poboljšava postojeći sistem menadžmenta bezbednošću hrane. GMP smernice ne preciziraju uputstva o tome kako proizvoditi proizvod. Oni su niz opštih principa koji se moraju poštovati prilikom izrade, odgovornost organizacije da odredi najefektivniji i najefikasniji proces kvaliteta.

Potvrdom o sertifikovanju Dobre proizvođačke prakse GMP, organizacija ispunjava preduslov za uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

Programi Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP) sastoje se od niza preporuka koje treba sprovesti u svim tačkama lanca hrane kako bi se sprečila njena kontaminacija biološkim, hemijskim ili fizičkim agensima.

Ovi preporuke daju smernice kako treba da budu:
Organizovane i izgrađene prostorije u kojima se proizvodi, transportuje, rukuje hranom
Od čega treba da bude napravljena oprema, kako da se održava i podešava (kalibracija)
Kako da se organizuje nabavka sirovina, ambalaže i dodataka u proizvodnji
Kako da se organizuje održavanje higijene
Kako da se vrši obuka osoblja
Obezbedi sledljivost proizvoda
Obezbedi osnovna dokumentacija o proizvodima

Saznajte više >>>

Zakon kao preduslov za implmentaciju standarda

Pored Nacionalnih Zakona koji daju okvir i definišu osnovne uslove proizvodnje i bezbednost namirnica, Uredbe i Pravilnici (kao što je np. Pravilnik za Bezbednost hrane) dodatno definišu i propisuju uslove koje je neophodno ispuniti u procesu implementacije standarda.


Pravilnici

Značaj i važnost Pravilnika ogleda se u obavezama i jasnim smernicama, a kao primer može da nam posluži implementacija HACCP-a ili ISO 22000 standarda, za koje su od ključnog značaja nacionalne regulative definisane kroz pravilnike kao što je – Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata. Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Pravilnici za Bezbednost hrane
Pravilnici za Tehnologiju vode
Pravilnici za Tehnologiju voća i povrća
Pravilnici za Tehnologiju ulja
Pravilnici za Tehnologiju pekarstva i mlinarstva
Pravilnici za Tehnologiju mleka
Pravilnici za Tehnologiju mesa
Pravilnici za Tehnologiju konditora
Pravilnici za Tehnologiju hrane za životinje
Pravilnici za Tehnologiju alkoholnih pića
Pravilnici za Organsku proizvodnju
Pravilnici za Kvalitet jaja
Pravilnici za Hemikalije
Pravilnici za Ekologiju
Pravilnici za Dodatke za prehrambene proizvode
Pravilnici za Deklarisanje

Podsticaji
EU direktive


U prilogu izdvajamo deo –  Pravilnici za Bezbednost hrane, kako bi ukazali na značaj zakonskih regulativa u procesima implementacije ISO ili drugih standarda kao što je np. HACCP.Svaki od standarda svojim procedurama mora biti usaglašen i da ispunjava zakonsku normu propisanu na nacionalnom nivou.

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja > Sl. glasnik RS, 72/2014
Pravilnik o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvodi koji se skladište u javnom skladištu > Sl. glasnik RS, br. 37/2010 i 10/2014
Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostitelјskih objekata
Službeni glasnik RS 41/10 > Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata > Sl. glasnik RS 48/2012
Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja hrane radi utvrđivanja ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani > Službeni glasnik RS, br. 110/2012
Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda > Sl. glasnik RS, br. 55/2012
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja liste odobrenih supstanci, liste zabranjenih supstanci i liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja > Službeni glasnik RS, br. 92/2011
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole > Sl. glasnik RS, br. 93/2011
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla > Službeni glasnik RS 73/10
Pravilnik o uslovima higijene hrane > Službeni glasnik RS 73/10
Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa > Službeni glasnik RS 72/10
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja centralnog registra objekata > Službeni glasnik RS 20/2010
Pravilnik o posebnoj radnoj odeći i obući lica koja u proizvodnji i prometu dolaze u neposredni dodir sa životnim namirnicama > Službeni glasnik SRS 22/74
Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet – Lista > Službeni glasnik SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91
Pravilnik o uslovima pod kojima se mogu stavljati u promet namirnice i predmeti opšte upotrebe koji su konzervisani jonizujućim zračenjem > Službeni glasnik SRJ 42/98
Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet > Službeni glasnik SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91
Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe > Službeni glasnik RS 6/97 i 52/97
Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru > Službeni glasnik RS 47/2006
Pravilnik o metodama vršenja mikrobioloških analiza i superanaliza životnih namirnica > Službeni glasnik SFRJ 25/80
Pravilnik o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu > Službeni glasnik SFRJ 26/93, 53/95 i 46/2002


Zakoni koji imaju uticaj i regulišu oblasti o bezbednosti hrane

Zakon o bezbednosti hrane > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009)
Zakon o sanitarnom nadzoru > (Službeni glasnik RS, br. 125/2004)
Zakon o organskoj proizvodnji > (Službeni glasnik RS, br. 30/2010)
Zakon o zaštiti potrošača > (Službeni glasnik RS, br. 62/2014)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe > (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011)
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu > (Službeni glasnik RS, br. 36/2009)

Zakon o oznakama geografskog porekla > Sl. glasnik RS 18/2010
Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju >Sl. glasnik RS, 10/2013, 142/2014
Zakon o metrologiji > Sl. glasnik RS, 30/2010
Zakon o biocidnim proizvodima > Sl. glasnik RS 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015
Zakon o hemikalijama > Sl. glasnik RS, 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015
Zakon o akreditaciji > (Službeni glasnik RS, br. 73/2010)
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009)
Zakon o vodama > (Službeni glasnik RS, br. 30/2010 i 93/2012)
Zakon o vinu > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009 i 93/2012)
Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla > (Službeni glasnik RS, br. 25/96 i 101/2005 – dr. zakon)
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti > (Službeni glasnik RS, br. 36/2009)
Zakon o upravljanju otpadom > (Službeni glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010)
Zakon o stočarstvu > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009 i 93/2012)
Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009)
Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju > Sl. glasnik RS, 41/2009 i 10/2013
Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009)
Zakon o dobrobiti životinja > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009)
Zakon o genetički modifikovanim organizmima > (Službeni glasnik RS, br. 41/2009)
Zakon o veterinarstvu > (Službeni glasnik RS, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012)

 


Uredbe

Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe > Sl. listu SFRJ”, 60/78
Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini > Sl. glasnik RS, br. 30/2014
Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini > Sl. glasnik RS, br. 20/2013, 21/2013 – isp., 63/2013, 90/2013 i 106/2013
Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” > Sl. glasnik RS, 79/2014
Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu > Sl. glasnik RS, 36/2013
Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu > Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj privrednih društava i preduzetništva u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave u 2013. godini
Uredba o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini >Sl. glasnik RS 31/2013