Da li ispunjavate preduslov za učešće u javnim nabavkama ?

PREDUSLOV ZA JAVNE NABAVKE

Danas skoro da i ne postoji raspisana javna nabavka u kojoj se kao preduslov za učešće u konkursnoj dokumentaciji zahteva da : Ponuđač mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama i to:

Ponuđač mora da ispunjava odgovarajuće standarde kvaliteta ISO 9001-Sistem menadžmenta kvalitetom. Ponuđač je dužan da u toku trajanja Ugovora produžava važnost sertifikata ukoliko on istekne. 

Dokaz: Priložiti kopiju važećeg sertifikata o kvalitetu ISO standarda 9001 koji se odnosi na ispunjavanje sistema menadžmenta kvaliteta.

*za primer preuzet deo teksta iz raspisa

Vaša želja da pratite trendove u svim segmentima svog poslovanja više nisu pitanje prestiža i građenja imidža, već se nameću i kao osnovna potreba, nešto bez čega se u budućnosti jednostavno neće moći poslovati.

ISO standardi danas predstavljaju preduslov saradnje, a u procesima nabavke služe kao parametri i garancija kvaliteta.

Najčešće zahtevani uslov sa kojim se susrećete je posedovanje standarda  ISO 9001, tačnije da ponuđač posluje u  skladu sa zahtevima ovog standarda. Ovaj  zahtev u javnim nabavkama ima za cilj obezbeđivanje nivoa kvaliteta usluga (proizvoda), čime bi se postigla dodatna garancija da će pružena usluga ili proizvod biti kontinuiranog kvaliteta tokom trajanja ugovora.

ISO 9001 je međunarodni standard koji definiše sistem upravljanja kvalitetom i jedini standard menadžmenta kvaliteta koji je sveobuhvatno primenjiv na sve organizacije, proizvode i usluge. Svrha ovog standarda je olakšavanje poslovanja.

Navedenim standardom se definišu obaveze i odgovornosti menadžmenta organizacije i svih zaposlenih po oblastima: upravljanja dokumentima, usredsređenosti na korisnika usluge preduzeća, definisanja politike kvaliteta i planiranja. Zatim, eksternog i internog komuniciranja, stalnog preispitivanja prikladnosti, adekvatnosti i efikasnosti Sistema upravljanja kvalitetom, sprovođenja potrebnih preventivnih i korektivnih mera, upravljanja resursima, projektovanja i razvoja, nabavke, te, konačno, realizacije usluga – proizvoda.

Javne Nabavke Standardizacija pomaže stvaranju održivosti i ostvaruje benefite svim učesnicima u poslovnom lancu. Primenom principa i zahteva nekog standarda u mnogome se olakšava poslovanje zahvaljujući jasnom definisanju odgovornosti. Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resura stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o ispunjenosti očekivanja klijenata. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Ukoliko želite da uskladite svoje poslovanje sa novim zahtevima tržišta i sve češćim uslovima u javnim nabavkama (ISO standardima), i da na taj način obezbedite visok nivo kvaliteta usluga i proizvoda, ujedno obezbedite minimum uslova za učeće ne tenderima, za Vas imamo u ponudi.

Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001
Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001
Sistem menadžmenta bezbedenosti informacija – ISO 27001

Organizacije koje žele da njihove usluge i proizvodi budu uključni u ponude na javnim nabavkama, moraju da ispune zakonom predviđene uslove i tržišne preduslove za učešće na istim. Moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda.

ACCVIS
(Research And Development Center for International Management Standards)
Centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju može da Vam pomogne da dobijete ISO serifikat koji želite.

Osnovna delatnost ACCVIS centra je Implementacija standarda, mi smo iskusan i predan tim sa dugogodišnjim iskustvom, kako na domaćem tako i na globalnom tržištu. Punu podršku Vašem poslovanju pružamo kroz ugovore s telima za akreditaciju priznatim širom sveta, a koje će proveriti i oceniti Vašu usaglašenost u odnosu na najviši nivo kvaliteta i implementacije usluga koje ćemo Vam pružiti. U proteklom periodu od preko 20 godina postojanja, svojim rešenjima i stečenim iskustvom uspešno smo se pozicionirali na tržištu Srbije, a naša rešenja ocenjena su i potvrđena od strane Međunarodno priznatih i nezavisnih sertifikacionih tela za ocenu usklađenosti procesa. Konsultacija koju od nas dobijete će uvek biti zasnovana na najnovijim poslovnim trendovima, profesionalna i efektna.

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*