GMP | Dobre Proizvođačke Prakse

GMP
DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

 

Implementacija GMP zahteva (Dobra Proizvođačke Praksa) obezbeđuje kvalitet koji omogućava da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu i zahtevima dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili njihovim specifikacijama. Dakle GMP, odnosi se i na proizvodnju i na kontrolu kvaliteta.

Uveden GMP poboljšava postojeći sistem menadžmenta bezbednošću hrane. GMP smernice ne preciziraju uputstva o tome kako proizvoditi proizvod. Oni su niz opštih principa koji se moraju poštovati prilikom izrade, odgovornost organizacije da odredi najefektivniji i najefikasniji proces kvaliteta.

Sertifikacija GMP je otvrda da organizacija ispunjava preduslov za uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

IMPLEMENTACIJA I PRIMENA SISTEMA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE (GMP)

GMP je sistem ima za cilj da osigura da se proizvodi stalno proizvode i budu pod kontrolom u skladu sa standardima kvalitete. Dizajniran je kako bi se smanjile rizike u procesu proizvodnje a koje se ne mogu otkloniti kroz testiranje finalnog proizvoda. GMP pokriva sve aspekte proizvodnje od početnih materijala, prostora i opreme za obuku i lične higijene osoblja.

Detaljne, pisane procedure su bitne za svaki proces koji bi mogao  uticati na kvalitet gotovog proizvoda. Mora postojati sistema koji će da omogući dokumentovani dokaz da se propisane procedure dosledno slede na svakom koraku u procesu proizvodnje – svaki put kada je proizvod je proizveden.

Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema GMP i GHP proizilazi iz nekolicine osnovnih načela:

1. Zahtevi u pogledu objekata u kojima se proizvodi hrana
2. Održavanje higijene u proizvodnim objektima
3. Zaštita od insekata, glodara i drugih životinja
4. Upravljanje otpadom
5. Voda, led, para
6. Održavanje opreme i alata koji se koristi u procesu proizvodnje namirnica
7. Lična higijena
8. Povlačenje (opoziv) proizvoda
9. Obuka osoblja koje proizvodi hranu ili rukuje hranom
10. Nabavka sirovina i ingredijenata
11. Transport
12. Skladištenje
13. Kontrola bezbednosti hrane – laboratorijska mikrobiološka i hem. ispitivanja
14. Pakovanje i označavanje proizvoda
15. Evidencija
16. Kontrola temperature

ZAHTEVI GMP

Iskustva velikog broja razvijenih zemalja na suzbijanju i prevenciji bolesti koje su uzrokovane hranom ukazuje na značaj preventivnog delovanja na opasnosti koji mogu izazvati neželjene zdravstvene implikacije

Znanja o higijeni i bezbednosti hrane su značajno napredovala, a praćenjem bolesti uzrokovanih hranom se potvrdilo da primena principa Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP) može značajno da smanji broj potencijalnih opasnosti prisutnih u jednom proizvodu

U primarnoj proizvodnji se primenom principa Dobre proizvođačke prakse (GAP) može bitno redukovati broj i vrsta opasnosti u sirovinama i hrani koja se konzumira neobrađena

Smjernice dobre proizvođačke prakse daju smjernice za izradu, testiranje, i osiguranje kvaliteta, kako bi se osiguralo da proizvod hrana ili lijek je siguran za ljudsku upotrebu. Mnoge zemlje su zakonski da hranu, i farmaceutskih i medicinskih uređaja proizvođača pratiti GMP procedure i kreiraju svoju GMP smjernicama, koji odgovaraju njihovim zakonodavstvom.

U našem zakonodavstvu je primena sistema za osiguranje bezbednosti hrane propisana Zakonom o bezbednosti hrane, (Službeni glasnik RS, 41/2009), koji u članu 47. glasi: „Subjekti u poslovanju sa hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

 

ZAKONSKI OKVIR ZA PRIMENU GMP – GHP

U zakonu se jasno uspostavlja princip „procene rizika” na osnovu koje se primenjuju adekvatne akcije i meri efikasnost primenjenih mera. Osnovni preduslovi za uspostavljanje HACCP su GMP i GHP.

Programi GMP i GHP primenjivi su na sve subjekte koji učestvuju u proizvodnji, prometu i rukovanju hranom, dok je HACCP specifičan za dati pogon ili za jedan proizvod. Stoga se HACCP plan razvija za svaki pogon (proizvod) ponaosob, te se ne mogu koristiti u pojedinačnom slučaju HACCP planovi sličnih proizvođača, niti oni koji postoje u literaturi.

Programi GMP i GHP sastoje se od niza preporuka koje treba sprovesti u svim tačkama lanca hrane kako bi se sprečila njena kontaminacija biološkim, hemijskim ili fizičkim agensima.

Ove preporuke daju smernice kako treba da budu:

  • Organizovane i izgrađene prostorije u kojima se proizvodi, transportuje, rukuje hranom
  • Od čega treba da bude napravljena oprema, kako da se održava i podešava (kalibracija)
  • Kako da se organizuje nabavka sirovina, ambalaže i dodataka u proizvodnji
  • Kako da se organizuje održavanje higijene
  • Kako da se vrši obuka osoblja
  • Obezbedi sledljivost proizvoda
  • Obezbedi osnovna dokumentacija o proizvodima

GMP smernicama nisu propisane recepture o tome kako proizvoditi proizvode, one su niz opštih načela koja se moraju poštovati u procesu proizvodnje.

Kada kompanija uspostavlja svoj proizvodni program i procese proizvodnje, postoji mnogo rešenja kojima se može uticati i ispuniti zahteve GMP i GHP stoga je odgovornost menadžementa kompanije da utvrdi najefikasniji proces u pogledu kvaliteta.