HACCP Kontrola

PROVERA HACCP OD STRANE INSPEKCIJE

Proveru HACCP sistema prvo treba i mora da radi periodično sam subjekat u poslovanju sa hranom u kome je HACCP sistem uspostavljen i ova vrsta provere se zove – INTERNA PROVERA sistema.

ZVANIČNU PROVERU sistema HACCP obavljaju isključivo zvanična inspekcijska tela u skladu sa Članom 47. Zakona o bezbednosti hrane Republike Srbije, („Službeni glasnik RS“ 41/2009.)

Inspekcijska tela proveravaju da li je uopšte uspostavljen preventivni sistem za osiguranje bezbednosti hrane na osnovu principa HACCP kod subjekta koji posluje sa hranom, da li on funkcioniše i pokriva sve faze u proizvodnji, preradi, prometu u objektima pod inspekcijskom kontrolom.

Proveru HACCP sistema od strane TREĆIH LICA mogu da obave: sertifikaciona tela, predstavnici kupaca, predstavnici različitih internacionalnih organizacija, itd. Ova provera je neobavezna i rezultati ove provere se ne mogu koristiti kao zamena za zvaničnu proveru HACCP sistema, niti kao zamena za internu proveru. Provera od strane trećih lica se najčešće zahteva :

– iz komercijalnih razloga (kupac zahteva sertifikat ili je bolje pozicioniran na tržištu onaj ponuđač koji ima sertifikovan HACCP sistem)
– iz marketinških razloga – ako rukovodstvo firme misli da će to dodatno motivisati zaposlene i postaviti im jasne ciljeve u kom pravcu i do kada treba da završe posao na uvođenju HACCP sistema.

Kada subjekat u poslovanju sa hranom odabira sertifikaciono telo koje bi trebalo da obavi proveru u njegovom pogonu (preduzeću), važno je da ima na umu:
– da sistem HACCP ne mora da bude sertifikovan (naši zakoni ne zahtevaju sertifikaciju sistema, kao ni zakoni u EU i drugim razvijenim zemljama)
– da odabere sertifikaciono telo čiji eksperti imaju dovoljno znanja i iskustva iz date oblasti
– da odabere ono sertifikaciono telo čiji sertifikat prihvata kupac
– da odabere telo koje radi po internacionalnim principima za proveru kvaliteta 8, odnosno da je samo uvelo adekvatan sistem kontrole kvaliteta u svoju organizaciju
– da je sertifikaciono telo akreditivano i od koga je akreditovano. Akreditacija znaci da je sertifikaciono telo zvanično potvrđeno od strane nacionalnog akreditacionog tela zemlje iz koje potiče kao kompetentno za poslove sertifikacije određenih sistema.

OCENJIVANE USAGLAŠENOSTI – SLUŽBENA KOTROLA USAGLAŠENOSTI

Kod ocene uspostavljenih zahteva u postupku samokontrole i službenih kontrola usaglašenost se definiše na tri nivoa:

I – Nema neusaglašenosti;
• Bez uočljivih neusaglašenosti
II – Postoje neusaglašenosti koje se mogu lako i brzo otkloniti;
• Dokumentacija HACCP sistema nije u potpunosti ažurirana
• Zapisi nisu dostupni na mestima na kojima je predviđeno da stoje
• Zapisi nisu ažurirani
• Nisu jasno označene odgovorne osobe za sprovođenje aktivnosti u okviru HACCP sistema
• Nisu jasno definisane odgovornosti članova HACCP tima
III – Postoje neusaglašenosti za koje je potreban duži period za otklanjanje ili usaglašavanje nije moguće.
• Dokumentacija HACCP sistema nije pod kontrolom
• Ne postoji Odluka o formiranju HACCP tima, ili nije data na uvid na zahtev inspektora
• Aktivnosti predviđene procedurama se ne sprovode na način opisan u dokumentaciji HACCP sistema
• Ne postoje dokazi o sprovedenim aktivnostima

Napomena: za neispunjavanje kriterijuma koji nisu navedeni u delu ocenjivanja, kontrolor odlučuje o stepenu usaglašenosti na osnovu zatečenog stanja.

UVODJENJE HACCP

Iskoristite iskustvo i znaje dobijeno kroz standarde i uvedite poboljšanja ili nova rešenja za Vaš poslovni uspeh !


Osnovna zakonska regulative koja je uzeta u obzir prilikom izrade ovog teksta je:

–    Zakon o bezbednosti hrane, Službeni glasnik RS  41/2009
–    Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog registraobjekata,  Službeni glasnik RS  20/2010
–    Pravilnik o načinu i program za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni,  Službeni glasnik RS  87/2010
–    Pravilnik o bližim uslovima za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda biljnog porekla,  Službeni glasnik RS 50/96.
–    Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima,  odnosno poslovima domaće radinosti,  Službeni glasnik RS  21/2005  I  1/2010.
–    Pravilnik o uslovima higijene hrane ,  Službeni glasnik RS  73/2010.
–    Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje,  prerade i prometa ,  Službeni glasnik RS  72/2010.
–    Zakon o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla ,  Službeni glasnik RS    25/1996.
–    Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ( samo deo koji se odnosi  na predmete opšte upotrebe ,  jer je deo koji se odnosi na namirnice prestao da se primenjuje i na namirnice se primenjuje Zakon o bezbednosti hrane ),  Službeni glasnik SFRJ  53/91  i  37/2002.
–    Pravilnik o uslovima koje moraju  da ispunjavaju javna  skladišta,  Službeni  glasnik RS  30/2010.
–    Zakon o vinu ,  Službeni glasnik RS   41/09.
–    Zakon o rakiji  i drugim alkoholnim pićima ,   Službeni glasnik RS 41/09.
–    Zakon o etanolu ,  Službeni glasnik RS 41/09.
–    Zakon o pivu ,  Službeni glasnik RS  30/10.