IFS | International Food Standard

IMPLEMENTACIJA IFS STANDARDA

 IFS |International Featured Standards

UVOĐENJEM IFS STANDARDA OTVARATE NOVA TRŽIŠTA

Devet od deset najvećih evropskih lanaca prodaje hrane koristi IFS kao svoj standard za bezbednost hrane i rade zajedno na njegovom unapređenju, svi oni učestvovali su u izradi IFS standarda.

U ovom trenutku najviše IFS sertifikata izdato je u Evropi, ali se zahvaljujući globalizaciji, broj IFS sertifikata u svetu stalno povećava.

Neki od trgovaca koji su prihvatili IFS standard: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard Surgelés, Provera (Cora and Supermarchés Match), Système U, COOP, CONAD i Unes.

IFS standard je prihvaćen od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane – GFSI (Global Food Safety Initiative), kao što je i holandski HACCP. Svi proizvođači ili trgovci brendiranom hranom, koji sarađuju sa gore pomenutim trgovinskim lancima moraju biti sertifikovani prema IFS.

IFS Međunarodni standard za hranu prvenstveno je usmeren na proizvođače koji proizvode privatne robne marke, da kroz pošovanje standarda daju veću sigurnost trgovačkim lancima da će proizvodi koje prodaju pod svojim robnim markama biti sigurni i kvalitetni.

Implementacija i sertifikacija IFS standarda je dokaz da ste ispunili nove zahteve u pogledu kvaliteta, transparentnosti i efikasnosti. Kao i ostale GFSI norme, IFS omogućava Vašoj kompaniji da posluje u skladu s zahtevima trgovačkih lanaca i očekivanjima kupaca.

Ciljevi IFS standarda su da uspostavi zajednički standard s jedinstvenim sistemom vrednovanja, rad sa akreditovanim certifikacionim telima i kvalifikovanim IFS odobrenim auditorima, osigura transparentnost u celom lancu proizvodnje hrane i smanjenji troškove kako za proizvođače hrane tako i za trgovce.

Potrošači i zakonodavni okviri sve više zahtevaju da proizvodi-hrana koju jedemo pruža visok nivo kvaliteta i bezbednosti, zato je nužno obezbediti sprovođenje zahteva standarda za bezbednost hrane duž celog lanca proizvodnje hrane.

IFS podržavaju gotovo svi svetski trgovački lanci.

Implementacija IFS standarda predstavlja ulaznicu u krug dobavljača velikih trgovinskih lanaca, ali je takođe i šansa da se demonstrira opredeljenost za bezbednost hrane, njen kvalitet i legalnost, kao i za rad na stalnom unapređenju.

Standard se može primeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju.

Zahtevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa – GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa – GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa – GHP (Good Hygiene Practice). Struktura IFS standarda odgovara strukturi ISO 9001, sa fokusom na bezbednost hrane, HACCP, higijenu, proces proizvodnje i poslovno okruženje.

IFS Food je priznati standard koji propisuje zahtjeve za bezbednost i kvalitet hrane za proizvođače prehrambenih proizvoda.

IFS Food standard primjenjiv je na sve proizvođače hrane ali, kako je ranije naglašeno posebno je razvijen za proizvođače privatnih robnih marki jer sadrže brojne zahteve za poštivanje proizvođačkih specifikacija.

IFS

Sertifikacija je moguca za proizvođače hrane, brokere, pružaoce logistike, proizvođače proizvoda za domaćinstvo i higijenu, kao i veletrgovce.

IFS sadrži različite zahteve za hranu i neprehranu, koji pokrivaju procese duž lanca snabdevanja.

Izdvajamo najcesce zahtevane IFS standarde :

IFS PACsecure je standard za reviziju proizvođača i prerađivača primarnog i sekundarnog ambalažnog materijala.

IFS Food je standard za reviziju kompanija koje prerađuju hranu ili kompanija koje pakuju rastresite prehrambene proizvode. IFS Food se primenjuje samo tamo gde se proizvod „obrađuje ili rukuje“ ili ako postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tokom primarnog pakovanja. Naglašen je pristup IFS-a prema proizvodima i procesima u skladu sa ISO/IEC 17065. a usklađen je sa najnovijim GFSI Benchmarking Rekuirements Version 2020.1, FSMA i propisima EU.

IFS HPC je standard za osiguranje bezbednosti proizvoda, smanjenje troškova i transparentnost u pogledu celog proizvodnog lanca proizvoda za domaćinstvo i ličnu negu.

IFS Logistics primenjuje se i na prehrambene i na neprehrambene proizvode i pokriva sve logističke aktivnosti, kao što su utovar, istovar i transport. Standard se može primeniti na sve vrste prevoza; teška teretna vozila, vozovi, brodovi, avioni i sve druge vrste transporta (sa temperaturnom kontrolom ili na sobnoj temperaturi).

IFS PACsecure je standard za reviziju proizvođača i prerađivača primarnog i sekundarnog ambalažnog materijala.

UVODJENJE IFS STANDARDA

IMPLEMENTACIJA IFS

Prilikom implementacije IFS standarda, svako može da razvije rešenje koje mu najviše odgovara.

Tokom provere, IFS proverivač isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda. IFS ne traži specifične procedure niti mašine ako one nisu potrebne za bezbednu proizvodnju.

IFS sistem ocenjivanja ukazuje na razlike u implementaciji. Ocenjivač ima mogućnost da oceni implementaciju uz pomoć ocene odstupanja. Uz pomoć IFS standarda dobija se realna slika preduzeća koja obezbeđuje dobru osnovu, sa koje se može započeti unapređenje sistema. Ovaj standard ostavlja period od 12 meseci tokom kog se moraju popraviti odstupanja koja su utvrđena tokom provere. To daje preduzeću vreme da razvije sopstveno rešenje koje odgovara njenim procesima. Međutim, neusaglašenosti koje se odnose na bezbednost hrane ili zakonske zahteve moraju se rešiti momentalno.

IFS predstavlja odlično kontrolisan sistem. Osim što se sa svakim sertifikacionim telom ovlašćenim da vrši proveru prema IFS standardu zaključuje ugovor, svake dve godine se vrši provera stručnosti proverivača. IFS sertifikaciona tela moraju imati akreditaciju prema EN 45011 standardu za sertifikaciju prema IFS standardu. Kada ispune te zahteve, sertifikaciona tela mogu biti uneta u bazu i postati dostupna zainteresovanim stranama. Nakon akreditacije, sertifikaciona tela moraju potpisati ugovor o saradnji sa vlasnicima IFS-a.

Osnovni zahtevi za proverivače prema IFS standardu su:
Iskustvo u proverama (najmanje 10 provera u prethodne 2 godine),
Efektivno znanje HACCP principa,
Kvalifikovanost u menadžmentu kvalitetom,
Proverivači mogu vršiti provere isključivo u svojoj stručnoj oblasti (najmanje dve godine profesionalnog iskustva u toj oblasti ili najmanje 10 provera u toj oblasti),
Proverivači moraju položiti pismeni i usmeni ispit.

Konačno, proverivači koji zadovolje ove zahteve mogu raditi provere prema IFS standardu samo za jedno IFS sertifikaciono telo. IFS je jedini standard za bezbednost hrane koji ovlašćuje proverivače putem ispita. Svaki proverivač mora polagati ispit na dve ili četiri godine u zavisnosti od skorijih rezultata. Kroz sistem ispita, IFS obezbeđuje da samo kvalifikovani proverivači vrše proveru prema IFS standardu.

SERTIFIKACIJA IFS

Zahtevi za implementaciju i sertifikaciju IFS standarda !

Iskazivanje opredeljenosti za isporuku bezbedne hrane dobrog kvaliteta, sertifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provera korišćenjem jedinstvenog standarda, olakšano poštovanje zakonskih obaveza i propisa.

Proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje kroz nadzor i korektivne mere, povećava se reputacija preduzeća, snaga brenda i korporativna slika.

Svaki IFS standard ima istu osnovnu strukturu i podeljen je na 4 dela, a revizor procenjuje prirodu i značaj svakog odstupanja ili neusklađenosti. Da bi utvrdio da li je ispunjen zahtev u skladu sa zahtevom IFS Food, revizor mora da oceni svaki zahtev iz standarda.

U IFS Food standardu postoje 4 mogućnosti bodovanja:

A: Potpuna usklađenost sa zahtevima navedenim u Standardu
B: Skoro potpuna usklađenost sa zahtevom navedenim u Standardu, ali je pronađeno malo odstupanje
C: Samo mali deo zahteva je primenjen
D: Zahtev u Standardu nije primenjen

U IFS Food zahtevima sledećih 10 zahteva definisano je kao KO (Knock Out) zahtevi o kojima treba voditi posebnu brigu u cilju uspesnog audita:

Odgovornost višeg rukovodstva
Sistem nadzora svake CCP
Higijena osoblja
Specifikacije sirovina
Usklađenost sa receptima
Upravljanje stranim materijalima
Sistem sledljivosti
Interne revizije
Postupak povlačenja i opoziva
Korektivne radnje