ISO 22301- Menadžment kontinuitetom poslovanja

ISO 22301:2012
Menadžment kontinuitetom poslovanja

Standard ISO 22301:2012 menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Zahtevi specificirani u ISO 22301:2012 su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije ili njihove delove, bez obzira na tip, veličinu ili prirodu organizacije. Stepen primene ovih zahteva zavisi od okruženja u kojem organizacija funkcioniše, kao i od složenosti organizacije.

Nije namera da se ovim međunarodnim standardom nametne jednoobraznost strukture sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS), već da organizacija projektuje BCMS primeren svojim potrebama, kao i da ispunjava zahteve svojih zainteresovanih strana. Ove potrebe su uobličene zahtevima zakona i propisa, organizacionim i industrijskim zahtevima, proizvodima i uslugama, primenjenim procesima, veličinom i strukturom organizacije, kao i zahtevima njenih zainteresovanih strana.

ISO 22301:2012 je primenjiv u organizacijama svih tipova i veličina, koje žele da:

  • Uspostave, primene, održavaju i poboljšavaju BCMS,
  • obezbede usaglašenost sa izjavom o politici kontinuiteta poslovanja,
  • pokažu usaglašenost prema ostalima,
  • zatraže sertifikaciju/registraciju svog BCMS od strane akreditovanog sertifikacionog tela, ili
  • same utvrde usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom

ISO 22301:2012 može se koristiti da se oceni sposobnost organizacije da ispuni sopstvene potrebe i obaveze u vezi sa kontinuitetom.

Sertifikacija vaših procesa  Vam omogućava da svojim partnerima i zaposlenima pokažete da neprestano unapređujte poslovanje uz pomoć najpoznatijeg svetskog sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301:2012

Implementacija ISO 22301:2012

U procesu implementaciju ISO 22301 neophodno je da obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta ovom cilju. Da aktivirate čitavu kompaniju sa dobrom internom komunikacijom, uporedite postojeće sisteme menadžmenta kontinuitetom poslovanja sa ISO 22301 zahtevima, uspostavite i odredite tim za implementaciju, odredite uloge, odgovornosti i vremenski rok realizacije aktivnosti, prilagodite osnovne zahteve ISO 22301 standarda Vašoj kompaniji, motivišite uključenost osoblja putem obuka i treninga, podelite znanje o ISO 22301 standardu i podstaknite osoblje da se obučava za rad kao interni auditori..

U ovom procesu vodiće VAs iskusan tim konsultanta i pružiti sve neophodne usluge iz domena implementacije ISO standarda obuhvataju: implementaciju sistema menadžmenta i drugih rešenja u skladu sa zahtevima ISO i drugih međunarodnih standarda kako biste bili sigurni da je ISO 22301 efektivan i kako biste ga stalno unapređivali.

Pored toga u prilici smo da Vam pružimo usluge (godišnjeg i drugog) održavanja ISO i drugih sistema menadžmenta (kao što su: izvođenje i pomoć pri izvođenju internih provera (audita), provere (audit) vaših dobavljača, partnera i ostalih drugih strana, pomoć u vezi održavanja relevantne dokumentacije, usluge u vezi preispitivanja od strane rukovodstva, predsertifikacioni auditi, itd.)

Programe unapređenja postojećih primenjenih rešenja (relevantne gap analize postojećih rešenja i preporuke za opšta unapređenja, pomoć u unapređenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rešenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanje svesti o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena primenjenih standarda i obuke o primeni pojedinačnih rešenja (o celokupnoj ponudi obuka više u sekciji: obuke), itd.).

 

Sertifikacija ISO 22301:2012

Sertifikacija prema standardu ISO 22301 pomaže svakoj organizaciji da na bolji način reši ovakvu potencijalnu situaciju. Ona garantuje primenu planiranog uspešnog sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) i na taj način vam omogućava da uspešno reagujete na svaki prekid. Zbog stručnosti u oblasti sertifikacija, ACCVIS je idealan partner za sve vaše zahteve za sertifikacijom za sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Da biste upravljali opštim programom za upravljanje kontinuitetom poslovanja, morate da osmislite plan za kontinuitet poslovanja i aktivnosti kao što su obuka, vežbe i redovni pregledi. Čak i ako organizacija nikada nije imala ozbiljan incident, ustanovljavanje sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO 22301 olakšava definisanje ključnih poslovnih procesa i uticaja koji mogu biti posledica bilo kakvih pretnji.

Vaš sistem za upravljanje kontinuitetom poslovanja treba da sadrži analizu uticaja na poslovanje (BIA) kao sastavni deo standarda ISO 22301. Analiza uticaja na poslovanje vam pomaže da identifikujete kritične aktivnosti, promenljive i resurse koji podržavaju vaše ključne proizvode i usluge, kao i uticaj koji bi njihovo odsustvo imalo na organizaciju.

Primena rezultata  sertifikacione provere prema standardu ISO 22301 poboljšava otpornost i oporavak vaše organizacije i poboljšava njen profil rizika sa korisnicima, osiguravačima i zainteresovanim stranama.

Da bi sertifikacija bila uspešna, nudimo niz kurseva obuke za ispunjavanje zahteva svake organizacije pozovite naš call centar : ++ 381 (0) 600 222 847