ISO 50001 ENMS

SERTIFIKACIJA iso 50001 2018

UVODJENJE ISO 50001

ZAHTEVI I SMERNICE ISO_50001
Energy management

ISO 50001 Standard za sistem menadžmenta energijom, obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. Kroz okvir sistema upravljanja energijom koji definiše standard ISO 50001, uspostavlja se program uštede energije kojim se ostvaruje energetska efikasnost i konkurentnije poslovanje.

ISO 50001 EnMS

IMPLEMENTACIJA ISO 50001:2018 ENMS

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću. Standard ISO 50001 je kompatibilan sa svim standardima iz oblasti sistema menadžmenta koje je objavio ISO i može se primeniti u svim organizacijama bez obzira na veličinu i delatnost. Po svojoj strukturi i samim zahtevima jako je sličan ISO 14001, a vrlo često se vezuje za pojam energetska efikasnost.

Zašto je važan?

Energija je od ključnog značaja za organizacijske operacije i može biti veliki trošak organizacije, bez obzira na njihovu delatnost. Ideja je da se optimizuju utrošci energije kroz ceo lanac proizvodnje, od sirovina do reciklaže. Osim ekonomskih troškova energije u organizaciji, energija može nametnuti i dodatne ekološke i društvene troškove, iscrpljivanjem prirodnih resursa, a doprinosi i problemima kao što su klimatske promene.

Razvoj i primena tehnologije sa novim izvorima energije i obnovljivih izvora može potrajati dok se ne postigni planirani kapaciteti. Pod uticajem politike i globalne ekonomije pojedine organizacije ne moge kontrolirati cenu energije,  ali oni mogu poboljšati način na koji oni upravljaju energijom. Poboljšane performansi utroška energije može pružiti brzu korist za organizaciju, čime se smanjuju i troškovi energije i doprineti smanjenju globalnog zagrevanje.

ISO 50001 zahteva da organizacija utvrdi za koje sve potrebe koristi energiju i u kojim količinama, iz kojih izvora obezbeđuje istu, kao i da definiše mere za smanjenje upotrebe na prihvatljiv nivo. Kao i ISO 14001, ni ovaj standard ne definiše šta podrazumeva “prihvatljiv nivo”, već to prepušta organizaciji. Međutim, očekuje se da kao minimum budu ispunjeni zahtevi zakona i propisa.

Za razliku od ISO 14001, ISO 50001 izričito zahteva da organizacija utvrdi indikatore preko kojih će pratiti učinak na polju energetske efikasnosti, slično kao što ISO 9001 zahteva uspostavljanje sistema za praćenje i merenje efektivnosti procesa.

Benefiti !

ISO 50001 dovodi do efektivnog upravljanja procesima, i povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudrom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve. Standard je posebno interesantan za kompanije u oblasti industrijskih segmenata visokih energetskih potreba i za kompanije na koje se direktno odnose zakonski propisi o gasovima sa efektom staklene bašte”.

Neke od koristi razvoja i implementacije ISO 50001 sistema za upravljanje energijom su:

• smanjena upotreba energije,
• kontrola i smanjenje troškova energije,
• smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
• priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklene bašte,
• kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.

Uveden i sertifikovan sistem upravljanja energijom pomaže organizaciji u neprekidnom usklađivanju sa zahtevima, pružajući kupcima i zainteresovanim stranama dokaze o posvećenosti organizacije efikasnom i odgovornom upravljanju energijom.

Cilj samog standarda je uspostavljanje sistema i procesa neophodnih za poboljšanje energetskih performansi, povećanje energetske efikasnosti i upravljanje proizvodnjom, potrošnjom i intezitetom potrošnje energije.

Standardom ISO 50001 se postiže sledeće:

• pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju;
• dodaje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte;
• stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima;
• promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom;
• pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija;
• pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja;
• omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte;
• omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja (životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću…).

IMPLEMENTACIJA ISO 50001:2018 ENMS - SMERNICE