ISO 9001:2015 QMS

Smernice za implementaciju i sertifikaciju ISO 9001:2015 QMS

Quality Management Systems

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Sistem kvaliteta je upravljački sistem, kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.

Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Zahtevi sistem upravljanja ISO 9001?

Sistem upravljanja je način na koji organizacija upravlja međusobno povezanim delovima svog poslovanja kako bi postigla svoje ciljeve. Ovi ciljevi mogu se odnositi na brojne različite teme, uključujući kvalitet proizvoda ili usluga, operativnu efikasnost, ekološke performanse, zdravlje i sigurnost na radnom mestu i mnoge druge.

Zadnja bitna revizija standard ISO 9001 bila je 2015 godine., 2008 godine. napravljene su bitne izmene i dopune, tako da postojeća verzija obuhvata realne promene, a koje su se dogodile u zadnjih desetak godina.

Ovaj standard može se implementirati od strane bilo koje organizacije, velike ili male, bez obzira na polje njenog delovanja. Ovo je najčešće primnjivani standard, i suštinski predstavlja temelj za nadogradnju svih ostalih.

Do danas je preko milion kompanija i organizacija u više od 170 zemalja uvidelo prednosti i benefite implementacije standard i certifikovalo svoje procese kroz ISO 9001 standard.

Smernice i zahtevi ISO 9001

ISO 9001:2015 QMS

Smernice kako implementirati i sertifikovati ISO 9001

Kevin McKinlei, vršilac dužnosti generalnog sekretara ISO-a, i Nigel Croft, predsednik pododbora koji je revidirao ISO 9001, govore vam sve što trebate znati o  izdanju  ISO9001:2015  koji poboljšava sposobnost organizacije da zadovolji svoje klijente i pruža koherentna osnova za rast i održivi uspeh.

U poredjenju sa predhodnim verzijama u polednjoj verziji promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije.

 

Implementacija ISO 9001 standarda

Ukoliko organizacija ne poseduje stručni kadar za implementaciju rešenja u postupku implementacije ISO 9001 neophodna je stručna pomoć konsultanata.

Celokupan proces razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001) mora biti dobro isplaniran i zahteva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Ovo najčešće podrazumeva rad sa klijentima po principu individualnog pristupa. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, a cilj je  nalaženje optimalnih rešenja. Ovakav pristup garantuje primenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Uvođenje ISO 9001 standarda

Sertifikacija ISO 9001 standarda

Nakon uspešno obavljen provere i izvršene sertifikacije kada nezavisni ocenjivač posećuje preduzeće i daje pozitivno mišljenje o ispunjenosti uslova propisanih standardom IOS 9001, sledi redovan audit jednom godišnje, kako bi se ocenilo da li je organizacija i dalje usklađena sa zahtevima standarda i dali se pridržava definisanih – implementiranih rešenja.

Održavanje sertifikovanog procesa vrši se interno, a za šta je zadužen menadžer kvaliteta. Kako bi održavali i konstantno unapređivali procese predlažemo da uz pomoć naših konsultanata vršite nezavisne periodične provere. Pružamo uslugu stalnog održavanja sistema menadžmenta, čime omogućavamo preduzeću da postigne efektivan sistem, kao i da vrši kontinualno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom kao i celog poslovnog sistema.

Sertifikacija ISO 9001 standarda

Prednosti ISO 9001

Namena ISO 9001:2015

Standardi ISO 9001:2015 sistema upravljanja (QMS) pomažu organizacijama da poboljšaju svoje performanse određivanjem ponavljajućih koraka koje organizacije svesno sprovode radi postizanja svojih ciljeva i stvaranja organizacione kulture.

Zahtevi ISO 9001:2015 se refleksno uključuju u kontinuirani ciklus samovrednovanja, ispravljanja i poboljšanja operacija i procese kroz povećanu svest zaposlenih i rukovodstvo i posvećenost menadžmenta.

Prednosti ISO 9001 sistema za organizaciju uključuju:

  • Efikasnije korišćenje resursa i poboljšani finansijski rezultati
  • Poboljšano upravljanje rizicima i zaštita ljudi i životne sredine
  • Povećana sposobnost isporučivanja doslednih i poboljšanih usluga i proizvoda, čime se povećava vrednost za kupce i sve druge zainteresovane strane

Zahtevi 9001 QMS su rezultat konsenzusa međunarodnih stručnjaka sa iskustvom u globalnom menadžmentu, strategijama liderstva i efikasnim i efektivnim procesima i praksama. ISO 9001:2015 standard može implementirati svaka organizacija, velika ili mala.

Svrha standarda ISO 9001

Zašto implemenirati ISO 9001?

ISO 9001:2015 postavlja kriterijume za sistem upravljanja kvalitetom i standard je za koji se može dobiti sertifikat. Svrha standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa.

Ovaj standard je zasnovan na brojnim principima upravljanja kvalitetom, uključujući snažan fokus na klijente, motivaciju i implikacije vrhunskog menadžmenta, procesni pristup i stalno poboljšanje. Ovi principi su detaljnije objašnjeni u ISO principima upravljanja kvalitetom.

ISO 9001 principi

Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava Vaše poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u vaš proizvod / uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Saveti i pomoć za uvodjenje ISO 9001 standarda