Implementacija ISO standarda

KAKO IMPLEMENTIRATI ISO STANDARD

Strategijski orijentisane organizacije ostvaruju bolje rezultate od onih koje to nisu, naročito na tržištu kao što je naše! Orijentacija kompanija i menadžera ka implementaciji standarda u korišćenju savremenih menadžerskih koncepata i pristupa dovodi do ostvarenja boljih rezultata u poslovanju. Korišćenje procedura propisanih ISO standardima i njihova potpuna implementaciju u strategiju kompanije kao i vidljivo merenje njihovih performansi ostvaruje konkurentsku prednost na tržištu.

ISO –  International Organisation for Standardization
Ne vrši implementaciju ili sertifikaciju standarda !
Ove usluge vrše nezavisna konsultantska i sertifikaciona tela!

Većina standarda su usko specijalizovani za određeni proizvod, materijal ili proces. Međutim, ISO 9001 i ISO 14001 su generički standardi upravljanja sistemima.

Generički – znači da se isti standard može primeniti na bilo koju aktivnost i na bilo koju organizaciju, malu ili veliku, bez obzira na proizvod ili uslugu, u bilo kom sektoru i bez obzira da li je organizacija privatna ili državna. ISO 9001 sadrži set generičkih zahteva za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom, a ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom.

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga mogu biti taj rezutat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti. Standardi u velikoj meri imaju pozitivan uticaj na većinu aspekata naših života. Oni obezbeđuju željene karakterisitike proizvoda i usluga kao što su kvalitet, pozitivno delovanje na životnu sredinu, bezbednost, pouzdanost, efikasnost i zamenljivost. Kada su proizvodi i usluge u skladu sa našim očekivanjima, mi to uzimamo zdravo za gotovo i nismo ni svesni uloge standarda. Međutim, ako standardi ne bi postojali, to bismo veoma brzo primetili. Smetalo bi nam što su proizvodi lošeg kvaliteta, što nisu odgovarajući, odnosno nekompatibilni su sa opremom koju već posedujemo, ili su nepouzdani i opasni. Kada proizvodi, sistemi, mašine i uređaji rade dobro i bezbedno, to je uglavnom zato što ispunjavaju zahteve standarda.

ISO 9001 se može implementirati u sve organizacije koje žele da unaprede i poboljšaju model upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što su OHSAS 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i ISO 14001 Bezbednost i Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine. Oni dele mnoge principe tako da se mogu integrisati.ISO 9001

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca.  Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

 

Implementacija ISO 9001 standarda

Ukoliko organizacija ne poseduje stručni kadar za implementaciju rešenja u postupku implementacije ISO 9001 neophodna je stručna pomoć konsultanata. Celokupan proces razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001) mora biti dobro isplanirati i zahteva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Ovo najčešće podrazumeva rad sa klijentima po principu individualnog pristupa. Potrebe klijenta i njegova dobra poslovna praksa se usklađuju sa potrebama standarda, a cilj je  nalaženje optimalnih rešenja. Ovakav pristup garantuje primenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Implementacija ISO 9001 je fazni proces.

Pripremne aktivnosti – Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema. Neophodno je izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću što obuhvata: organizacionu strukturu, sistematizaciju radnih mesta, internu i eksternu dokumentaciju, analize procesa, aktivnosti realizacije, način rada menadžmenta, imenovanje Menadžera kvaliteta .

Identifikacija poslovanja je sledeći korak kada konsultanti zajedno sa Menadžmentom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta (u daljem tekstu Menadžer kvaliteta) definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća na osnovu analize postojećeg stanja.

Definisanje osnovnih zahteva QMS predstavlja veoma važan korak kako bi se omogućilo da konsultanti zajedno sa Menadžer kvaliteta definišu: misiju – viziju preduzeća i politiku kvaliteta preduzeća. Definisanje procesa podrazumeva da konsultanti zajedno sa Menadžer kvaliteta vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa. Ukoliko neki procesi nisu definisani, u ovoj fazi se vrši popis istih i daje predlog rešenja.

Sistem menadžmenta kvalitetom mora biti dokumentovan što podrazumeva izradu svih neophodnih I standardom propisanih dokumenata sistema QMS-a. U skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom definišu se, izrađuju i usvajaju odgovarajući dokumenti QMS-a: Poslovnik kvaliteta – opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO 9001, Procedure kvaliteta – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima, Radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

Implementacija QMS-a podrazumeva da se usvojena rešenja i dokumenta QMS-a prezentuju zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumevanje ISO 9001. U okviru realizacije definisanih aktivnosti, s obzirom na niz radnji, posebna pažnja se posvećuje: upravljanju dokumentima, odgovornostima rukovodstva, definisanju ciljeva, sprovođenju obuke, upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina), sprovođenju prodaje, merenju i analizi i poboljšanju.

Interna provera se vrši sa ciljem da se proveri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtevima standarda. Osposobljeni proverivači QMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provera sistema kako bi se utvrdio stepen efektivnosti Sistema menadžmenta kvalitetom. Nakon interne provere, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj proveri.

Sertifikacija ISO 9001 predstavlja proveru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom koje vrši izabrano nezavisno sertifikaciono telo. Naši kosultanti – ocenjivač je uključen u sve aktivnosti na sertifikacionoj proveri.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*