Kontrola kvaliteta (nameštaja) – novi zahtevi tržišta za drvnu industiju!

KVALITET PROIZVODA I PROCESA PROIZVODNJE

Kontrola kvaliteta u drvnoj industriji (gotovih proizvoda) sve više dobija na značaju! Sve zahtevnije norme kvaliteta i povećanje broja zahteva u pogledu kvaliteta gotovih proizvoda koji se postavljaju pred (domaće) proizvođače nameštaja, a koji su izvozno orijentisani, neminovno Vas dovode u poziciju usaglašavanja vaših procesa proizvodnje i nabavke, sa zahtevima kupaca na razvijenim tržištima.

Pored rada na neprekidnom unapređenju proizvoda, finalne prerade drveta i delova za nameštaj, Vaše aktivnosti moraju biti usmerene i na saradnju sa konsultantskim kućama u fazi samog razvoja i projektovanja proizvoda, kontroli procesa proizvodnje, procesima nabavke sirovina i repromaterijala, i na kraju kontroli kvaliteta gotovih proizvoda.

Sam kvalitet proizvoda neophodno je testirati kotrlno seriski i pojedinačno, ali pred Vama stoji još jedna mogućnost da unapredite svoje proizvodne procese i kontrolu kvaliteta! Sertifikujete procese u Vašoj kompaniji i pokažete brigu o kvalitetu i zahtevima kupca.

 

Kako bi preduzeća bila konkurentna na tržištu Evropske unije i regionalnom tržištu neophodno je da razumeju zahteve za standardima i propisma Evropske unije koji se odnose na pojedine proizvode/grupe proizvoda, te da budu u mogućnosti iste primeniti. Neusaglašenost sa direktivama Evropske unije znači da de će se preduzeća suočiti sa tehničkim preprekama za svoje proizvode koji se prodaju u Evropskoj uniji.

Ukoliko se vaše preduzeće želi plasirati na evropsko tržište neophodno je učiniti korak više, preuzeti direktive Evropske unije i uvrstiti ove zahteve u svoju poslovnu strategiju, što znači da će i na regionalna tržišta plasirati proizvode koji ispunjavaju regulatorne zahteve i standarde kvaliteta koje propisuju razvijena tržišta.

To znači da bez standarda, preduzeća jednostavno neće biti u mogućnosti prodavati svoje proizvode u Evropskoj uniji, te će se suočiti sa neposrednom opasnošću da izgube i regionalna tržišta koja svoje zakonodavstvo ubrzano usklađuju sa zahtevima i propisima EU.


OBAVEZNI ZAHTEVI EU ZA PROIZVODE OD DRVETA

Prilikom izvoza proizvođači moraju imati na umu da proizvod mora zadovoljiti zakonske zahteve koji su na snazi u zemlji uvoznika. Zakonski zahtevi su uvek u vezi sa sigurnom upotrebom proizvoda, odnosno sa eliminisanjem ili svođenjem potencijalnih opasnosti na
propisani dozvoljeni nivo. Dve glavne direktive kojima se regulišu obavezni zahtevi Evropske unije za određene proizvode od drveta su:

Direktiva o opštoj sigurnosti proizvoda (GPSD) 2001/95/EC, i
Direktiva o građevinskim proizvodima (CPD) 89/106/EEC.

Obavezni sigurnosni zahtevi za namještaj utvrđeni su u Direktivi o opštoj sigurnosti proizvoda 2001/95/EC koja se primjenjuje od 15. januara 2004. godine u svim zemljama članicama Evropske unije. Ciljevi ove Direktive uključuju kako zaštitu zdravlja i sigurnosti potrošača, tako i osiguranje ispravnog funkcionsanja unutrašnjeg tržišta Evropske unije.

Prema ovoj Direktivi “siguran proizvod” je bilo koji proizvod, koji u normalnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući trajanje i, po potrebi, stavljanje u upotrebu i zahteve za ugradnju i održavanje, ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik kompatibilan s upotrebom proizvoda, a koji se smatra prihvatljivim i u skladu sa visokim nivoom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi. Proizvođači namještaja moraju poštovati zahteve Direktive o opštoj sigurnosti proizvoda. Za proizvođače koji žele da izvoze nameštaj u EU ovo znači da imaju odgovornost i obavezu da osiguraju usaglašenost svojih proizvoda, ali da će njihovi proizvodi biti predmetom inspekcije koje vrše agencije za nadzor tržišta zemalja članica Evropske unije kako bi se ovakva usaglašenost potvrdila. Neusaglašenost bi mogla imati kobne posledice za preduzeće, uključujudi i visoke kazne, te eventualni gubitak tržišta.

Prema definiciji datoj u direktivi o građevinskim proizvodima 89/106/EEC “građevinski proizvod“ je svaki proizvod koji je proizveden za ugradnju na siguran način u građevinskim radovima, uključujući radove visokogradnje i niskogradnje. Kako najjednostavnije dokazati usklađenost!?, Odgovor je jednostavan – korištenjem evropskih harmoniziranih standarda. Sa liste standarda koji prate direktivu o građevinskim proizvodima treba odabrati one harmonizirane standarde koji se odnose na pomenuti proizvod. Standard specificira sve elemente usklađenosti koji se moraju zadovoljiti. U standardu su također navedeni i odgovarajući sistemi za ocjenjivanje usklađenosti, stepen involviranja notificiranog tela zavisno od činjenice da li će se proizvod koristiti kao strukturni ili nestrukturni element, kao i odgovarajući zahtevi za označavanje.

heder newsletter 2

U cilju podizanja kvaliteta proizvoda drvne industrije i kontrole repromaterijala koje se uvoze, neophodno je pratiti kontrolu kvaliteta te s tim u vezi bilo bi neophodno sledeće:

– uspostaviti standarde u funkciji izvoza i zaštite proizvoda,
– uspostaviti kontrolu kvaliteta uvoznih proizvoda kao zaštitu proizvođača uvođenjem standarda – procedura,
– obaveza certifikata i atesta (ISO) za proizvode i procese u drvnoj industriji,
– uspostaviti saradnju sa odgovarajućim ustanovama za sprovođenje kontrole kvalitete proizvoda, koje su umrežene sa sličnim europskim partnerima.
Zemlje kao što su Italija, Nemačka, Mađarska i Slovenija zahtevaju setifikovane proizvode što predstavlja značajan podstrek za zadovoljavanje međunarodnih standarda. Značajna prednost za drvnu industriju je neposredna blizina svih velikih tržišta u Europi. U cilju zadovoljavanja uslova koji vladaju na međunarodnom tržištu drvnoj industriji se namće da mora prihvatiti standarde koje joj je
nametnulo tržište u cilju uspešnog poslovanja, odnosno daljnjeg opstanka. Pored tehničkih zahteva, Evropska unija može odbiti da uveze proizvode od drveta ukoliko izvozna zemlja nema sistem u skladu sa kojim može dokazati da je svaki deo proizvoda od
drveta, koje se isporučuje u Evropsku uniju, zakonito posečen (FSC CoC – Sistem sertifikacije  koji potvrđuje vezu šumarstva FSC i drvne industrije kroz sertificiranje nadzornog lanca CoC, Forest Stewardship Council Ghain of Coustody).

Zemle  u okruženju prihvatilie su  558 EN kao BAS EN standarda iz oblasti drvne industrije, s tim da je vrlo mali broj objavljen na srpskom (ili hrvatskom) jeziku. Ostali standardi su prihvaćeni metodom proglašavanja i mogu s dobiti na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku, što predstavlja jednu od nepovoljnosti za drvnu industriju.

Kao zaključak možemo reći da je potrebna veća saradnja sa konsultanskim kućama, naročito iz pojedinih oblasti drvne industrije, a za
koje postoji potreba implementacije standarda. Sa tim dobijamo ispunjenje uslova europskih normi  i zahteva upućenih drvnoj industriji i definisanje načina ponašanja u skladu sa zahtevima europskog tržišta.
Neophodno je povećati protok znanja i informacija o procesu sertifikacije, potrebnim standardima, procedurama, troškovima i zahtevima ciljanih tržišta. Obrazovati postojeći kadar u oblasti kvaliteta i sertifikacije, napraviti planove za implementaciju međunarodnih standarda i njihovu sertifikaciju, pokrenuti procedure za FCS CoC sertifikate.

Za sve dodatne informacije  kontaktirajte naš korisnički servis na : 0600 222847 !

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*