NOVO IZDANJE ISO 14001:2015 – Sistem Upravljanja Zaštitom Životne Sredine

NOVO IZDANJE ISO 14001:2015 – Sistem Upravljanja Zaštitom Životne Sredine

REVIZIJA STANDARDA ISO 14001
NOVO IZDANJE

Environmental management
ISO 14001:2015 predstavlja najnoviju verziju standarda koji definiše zahteve za upravljanje i zaštitom životne sredine. Nova verzija će vam omogućiti smanjenje rashoda, racionalniju potrošnju energenata, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških incidenata, poštovanja zakona o zaštiti životne sredine, poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vaših klijenata, pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu.

Nudimo paket rešenja koji će pomoći vašoj organizaciji prelazak sa trenutne sertifikacije prema zahtevima ISO 14001:2004 da bi ispunila zahteve ISO 14001:2015.

 

Standard ISO 14001, jedan od najviše korišćenih ISO standarda, prošao je kroz proces revizije. Nova, ažurirana verzija standarda je objavljena u septembru 2015. godine. Nova verzija ISO 14001:2015 predlaže veći strateški pristup upravljanju životnom sredinom!

Standard ISO 14001:2015 daje odgovor na najnovije trendove i osigurava kompatibilnost sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što je ISO 9001. Nova verzija standarda (ISO 14001:2015) sadrži zahtev da se razume kontekst organizacije (kako same organizacije, tako i okruženja) kako bi se bolje upravljalo rizicima, sa većim naglaskom na lidere u organizaciji koji treba da promovišu upravljanje zaštitom životne sredine u organizaciji. Pored navedenog, novom verzijom standarda, napravljen je pomak ka unapređenju performansi zaštite životne sredine, umesto unapređenja sistema menadžmenta.

Sertifikovanim organizacijama je ostavljeno tri godine, od momenta objavljivanja nove verzije standarda, za usklađivanje postojećeg sistema menadžmenta zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

Isto kao i kod ISO 9001, prva bitna razlika je primena Dodatka SL. Opšti smer promena vidljiv je već u nazivima i definicijama. Dodana su tri nova koncepta – lanac nabavke, lanac vrednosti i životni vek proizvoda. Zajedno, ta tri pojma ukazuju na širenje odgovornosti kompanija izvan fizičkih i pravih granica kompanije. Ona uključuje sve aspekte životne sredine u procesima kompanije, počevši od izvlačenja resursa i uključujući životni vek proizvoda. To šire poimanje odgovornosti reflektira promenu politike EU vezanu za uticaj na okolinu i upravljanje otpadom. Kao i kod ISO 9001 nema više preventivnih radnji. Također se smatra kako one nisu posebna tema, već centralna komponenta svih radnji vezanih uz okolinu i upravljanje otpadom. Druga bitna razlika vezana je uz proceduru koja određuje usklađenost procesa sa standardom. Nadzor i procena usklađenosti postaju kontinuirani zadatak kako bi se neusklađenosti uklonile u najranijoj mogućoj fazi.

ISO 14001:2015 – GLAVNE IZMENE

ISO 14001:2015 usvaja strukturu visokog nivoa određenu ISO Prilogom SL. Ova struktura sada predstavlja obavezan okvir za sve nove i izmenjene standarde sistema menadžmenta. ISO tim odgovoran za proces revizije (potkomitet ISO/TC 207/SC1) je identifikovao sledeće nove promene koje su rezultat njihove revizije.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM
Postoji nov zahtev za razumevanje konteksta organizacije prilikom određivanja eksternih i internih problema vezanih za njene aktivnosti i životnu sredinu. Potrebne su i radnje koje se preduzimaju kao odgovor na ove probleme u okviru sistema za upravljanje životnom sredinom (EMS).

LIDERSTVO
Dodata je nova tačka sa posebnim odgovornostima najvišeg rukovodstva da iskaže svoje liderstvo i posvećenost upravljanju životnom sredinom. Najviše rukovodstvo može da prenese ovu obavezu na druge, ali će i dalje zadržati odgovornost.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Smernice za zaštitu životne sredine će sadržati posvećenost ‘zaštiti životne sredine’, što uključuje ‘sprečavanje zagađenja’ i ‘druge’ obaveze, kao što su održiva upotreba resursa, ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje istima, zaštita biodiverziteta i ekosistema.

EKOLOŠKI UČINAK
Ključni fokus na poboljšanje učinka vezanog za upravljanje aspektima životne sredine. Organizacija će odučiti o kriterijumima za procenu svog učinka na životnu sredinu, koristeći tačne indikatore.

RAZMIŠLJANJE O ŽIVOTNOM CIKLUSU
Organizacija će morati da proširi svoju kontrolu i uticaj svog delovanja na životnu sredinu sa akvizicije/generisanja sirovina do tretmana na kraju radnog veka. To ne ukazuje na zahtev da se obavlja procena životnog ciklusa (LCA), međutim, organizacija će morati pažljivo da razmatra faze proizvoda/usluge koje može da kontroliše ili da utiče na njih.

KOMUNIKACIJA
Dodat je naglasak na internu i eksternu komunikaciju, podjednak tretman oba ta kanala. Organizacija zadržava odluku o eksternoj komunikaciji uzimajući u obzir njene obaveze u vezi sa usaglašenošću.

DOKUMENTACIJA
Termin ‘dokumentovane informacije’ se koristi umesto ‘dokumenata’ i ‘zapisa’. Organizacija ima fleksibilnost da zaključuje kada su potrebne ‘procedure’. Važeći je bilo koji format (papir, klaud itd.).

Organizacije koje su već sertifikovane u skladu sa standardom ISO 14001:2004 će imati tri godine od formalnog objavljivanja nove verzije u koju će preći. Prelazni period se završava septembra 2018. godine.

ISO4001 2004 VS ISO4001 20105 bw web

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*