Zdravlje & Bezbednost

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJE

Na stranicama bezbednost i zdravlje saznaćete koje su obaveze, preduslovi i rešenja kada su u pitanju bezbednost i zdravlje zaposlenih, ali i kada su u pitanju proizvodnja i puštanje u promet prehrambenih proizvoda.

Dužnost svake kompanija je da se stara o sprovođenju utvrđenih pravila, mera i standarda o uslovima rada i bezbednosti proizvoda, to podrazumeva stalnu brigu i da svoje procese po potrebi menjaju i usaglašavaju sa tehnološkim i društveno-ekonomskim razvojem kako bi se unapredila bezbednost i očuvalo zdravlje zaposlenih i potrošača.

 

HEALTH and SAFETY

Uloga i značaj bezbednosti i zaštite zdravlja

Uloga bezbednosti i zaštite zdravlja na radu određena je njenim ciljem i obimom prava i obaveza poslodavca i radnika. Težnja je da se u skladu sa zakonom i drugim propisima iz ove oblasti, dostigne najviši nivo zdravstvene i psihofizičke zaštite.

U tom smislu, uslovi rada, sredstva i organizacija rada moraju biti prilagođeni potrebama radnika a istovremeno radnici moraju biti motivisani za aktivno uključivanje u sve aktivnosti.


Bezbednost i zdravlje na radu

Republika Srbija je kroz Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisala uslove koji se moraju obezbediti kako bi se u najvećoj mogućoj meri smanjile povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja vezana za rad.  Zakon je usmeren ka očuvanju i unapređenju fizičkih, psihičkih i socijalnih osobina zaposlenih.

Za uspešno sprovođenje Zakona i kako bi se poboljšali bezbednost i zdravlje na radu, potrebno je osmišljavanje i uvođenje preventivnih mera koje u potpunosti otklanjaju ili značajno umanjuju rizik od povređivanja i narušavanja života i zdravlja zaposlenih. ISO 45001 je omogućio primenu zakonom propisanih mera kroz međunarodno prihvaćen standard.

Poslodavac je dužan da obezbedi preventivne mere vodeći se sledećim načelima…

Saznajte više 

DOBRA PRAKSA PROIZVOĐAČA

GMP Good Manufacturing Practices

Dobra proizvođačka praksa (GMP) obezbeđuje kvalitet koji omogućava da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu i zahtevima dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili njihovim specifikacijama. Dakle GMP, odnosi se i na proizvodnju i na kontrolu kvaliteta.

GMP poboljšava postojeći sistem menadžmenta bezbednošću hrane. GMP smernice ne preciziraju uputstva o tome kako proizvoditi proizvod. Oni su niz opštih principa koji se moraju poštovati prilikom izrade, odgovornost organizacije da odredi najefektivniji i najefikasniji proces kvaliteta.

Potvrdom o sertifikovanju Dobre proizvođačke prakse GMP, organizacija ispunjava preduslov za uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

Programi Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP) sastoje se od niza preporuka koje treba sprovesti u svim tačkama lanca hrane kako bi se sprečila njena kontaminacija biološkim, hemijskim ili fizičkim agensima.

Saznajte više

BEZBEDNOST HRANE

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points

HACCP je osnovni sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. Prtedstavlja sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti (hazarda) od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem podrazumeva uspostavljanje odgovornosti svih učesnika u lancu proizvodnje hrane za bezbednost namirnica. To znači da, ukoliko postoji rizik po zdravlje potrošača, svi oni imaju obavezu da bez odlaganja preduzmu sve mere za sprečavanje štetnih posledica (proizvod se, na primer, može povući iz prodaje) i tome obavestite nadležne organe.

U terminologiji HACCP sistema u EU, transparentnost označava pravo potrošača da u svakom trenutku bude jasno i na vreme informisan o svim potencijalnim rizicima za njegovo zdravlje. Svaki proizvod moći će da se prati u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije (tzv. “sledljivost”).

Implementacija zahteva HACCP (Analiza Ispravnosti i Kritične Kontrolne Tačke) predstavlja zakonsku obavezu u Republici Srbiji, a sertifikat o uspešno uvedenim i kontrolisanim procedurama je najčešće zahtev kada su u pitanju preduslovi da započnete saradnju sa nekom od kompanija na EU tržištu ili da se nadjete na listi odobrenih dobavljača Lidl, Metro, UniverExport, IDEA…

Saznajte više